Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

logo_zhr-1024x418DRUŻYNA HARCEREK KROPLA

Kropla

Nasza histo­ria

12 próbna Szcze­brze­ska Dru­żyna Har­ce­rek „Kro­pla” powstała w ramach Roz­to­czań­skiego Związku Dru­żyn Har­ce­rek „Pusz­cza” w 2014 roku. Wcze­śniej na tere­nie para­fii św. Miko­łaja w Szcze­brze­szy­nie przez okres kilku mie­sięcy dzia­łały dwa samo­dzielne zastępy har­ce­rek – „Struga” z zastę­pową st.och. Mag­da­leną Sawic oraz „Potok” ze st.och. Nata­lią Soł­tys. Sta­tus dru­żyny prób­nej nadany został śro­do­wi­sku ofi­cjal­nie 24.05.2014 przez komen­dantkę RZDH „Pusz­cza” pwd. Pau­linę Bator wędr. pod­czas corocz­nego zjazdu śro­do­wisk har­cer­skich na Wojdzie.

Obec­nie w dru­ży­nie funk­cję dru­ży­no­wej pełni st.och. Agnieszka Puka­luk, a przy­bocz­nej st.och. Nata­lia Soł­tys. Ich pracę wspiera kwa­ter­mi­strzyni dru­żyny – st.och. Mag­da­lena Sawic.

Dru­żyna przyj­muje w swoje sze­regi dziew­częta, które ukoń­czyły 11lat – 5 klasa szkoły pod­sta­wo­wej i są chętne wyru­szyć na szlak har­cer­skiej przy­gody oraz przejdą próbę na harcerkę.

Współ­pra­cu­jemy z 1 Szcze­brze­ską Dru­żyną Har­ce­rzy „Burza” oraz 1 Zamoj­ską Dru­żyną Har­ce­rek „Szum” i 4 Zamoj­ską Dru­żyną Har­ce­rek „Las”.

Z życia drużyny

OBÓZ w NOWINACH 2014

W dniach 3–16 lipca 2014 roku  w Nowi­nach k. Józe­fowa odbył się obóz har­cer­ski w któ­rym udział wzięły har­cerki z 12 pSDH „Kro­pla”. Nasz pod­obóz nosił nazwę „Ku Orlej Perci” i skła­dał się z har­ce­rek two­rzą­cych nowe śro­do­wi­ska dzia­ła­jące w ramach Roz­to­czań­skiego Związku Dru­żyn Har­ce­rek „Pusz­cza”. Tema­tyka zajęć obo­zo­wych nawią­zy­wała do postaci dh. Olgi Mał­kow­skiej – zało­ży­cielki żeń­skiego har­cer­stwa w Pol­sce. Był to pierw­szy obóz w któ­rym wzię­ły­śmy udział jako dru­żyna i przy­niósł on nie­wąt­pli­wie wiele nowych przy­gód i doświadczeń.

BIWAK NA WOJDZIE 2014

W dniach 16–18 maja 2014 roku nasza dru­żyna poje­chała na pierw­szy wspólny wyjazd – biwak, który odbył się w posia­dło­ści Wojda. Tema­tem biwaku była „majówka z Włó­czy­ki­jem”. Zało­że­niem wyjazdu było zdo­by­cie przez druhny pod­sta­wo­wego doświad­cze­nia z zakresu tere­no­znaw­stwa – orien­ta­cja w tere­nie, metody wyzna­cza­nia stron świata z pomocą pod­sta­wo­wych przy­rzą­dów oraz oto­cze­nia; tech­nik har­cer­skich – roz­pa­la­nie ognisk w róż­nych warun­kach, węzły itp. Wyjazd nie udałby się bez pomocy naszej Kwa­ter­mi­strzyni wyjazdu – dh. Nata­lii Gałan. Warto dodać iż rów­no­le­gle na Woj­dzie swój biwak odbyła też 4 Zamoj­ska Dru­żyna Har­ce­rek „Las”.

ZLOT NA WOJDZIE

24 maja 2014 roku na Woj­dzie odbył się coroczny zlot śro­do­wisk har­cer­skich w ramach Roz­to­czań­skiego Związku Dru­żyn Har­ce­rek Pusz­cza i Roz­to­czań­skiego  Hufca Har­ce­rzy „Żywioł”. W tym roku towa­rzy­szyli nam goście z wio­ski Gotów oraz pani Kasia, z którą uczy­li­śmy się tań­ców inte­gra­cyj­nych. Wyjazd poprze­dzała jed­no­dniowa kwa­terka, w któ­rej udział wzięły zz-y har­ce­rzy i har­ce­rek śro­do­wisk bio­rą­cych udział w zlocie.

ks. Andrzej PikulaZwiązek Harcerstwa Rzeczypospolitej