ministrant-funkcje

Zostań ministrantem

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Wspólnoty

Trwa nabór na mini­stran­tów. Ser­decz­nie zapra­szamy chłop­ców po Pierw­szej Komu­nii świę­tej, ale także młod­szych do pod­ję­cia służby w sze­re­gach Litur­gicz­nej Służby Ołtarza.

Czym jest Litur­giczna Służba Ołtarza?

Gro­ma­dzi chłop­ców z naszej para­fii, któ­rzy służą przy ołta­rzu Pana Jezusa. Służba jest dla każ­dego wiel­kim zaszczy­tem, ma ona bowiem w sobie zna­mię wybra­nia. Stoją tam ludzie, na któ­rych w jakiś szcze­gólny spo­sób wej­rzał Bóg. Do Litur­gicz­nej Służby Ołta­rza należą tak mini­stranci, jak i lek­to­rzy, któ­rzy peł­nią odpo­wied­nie posługi w cza­sie róż­no­ra­kich cele­bra­cji litur­gicz­nych. Ter­min łaciń­ski mini­strare ozna­cza “słu­żyć, poma­gać”. Słu­żąc Bogu mini­strant i lek­tor przy­czy­nia się do tego, aby litur­gia była piękna.

Zapisy u ks. Wojciecha

ks. Andrzej PikulaZostań ministrantem