XX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Człon­ko­wie Legionu Maryi z naszej para­fii oraz mię­dzy innymi z para­fii św. Kata­rzyny w Szcze­brze­szy­nie, ze Zwie­rzyńca i Kle­men­sowa uczest­ni­czyli w dniach 12 i 13 wrze­śnia w XX już Piel­grzymce Legionu Maryi na Jasną Górę.

Zmie­rza­jąc do Pani Czę­sto­chow­skiej nawie­dzi­li­śmy Sank­tu­arium Matki Bożej Dzi­kow­skiej w Tar­no­brzegu, Matki Bożej  Suli­sław­skiej w Suli­sła­wi­cach, Matki Bożej  Mirow­skiej w Piń­czo­wie. W dro­dze powrot­nej odwie­dzi­li­śmy Sank­tu­arium Matki Bożej w Gidlach.

WP_20140913_019 WP_20140912_001 WP_20140913_017 WP_20140913_016 WP_20140913_015 WP_20140913_005 WP_20140913_006 WP_20140913_007 WP_20140913_008 WP_20140913_009 WP_20140913_004 WP_20140913_001 WP_20140912_022 WP_20140912_019 WP_20140912_017 WP_20140912_003 WP_20140912_005 WP_20140912_007 WP_20140912_012 WP_20140912_014 WP_20140912_002L

ks. Andrzej PikulaXX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę