16.06.2019r. Uroczystość Najświętszej Trójcy

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Dziś koń­czy się czas Komu­nii św. wielkanocnej.
  2. Jutro wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego,w pią­tek świę­tego Aloj­zego Gozagi.
  3. W czwar­tek Boże Ciało. Msze święte o godz. 7,oo, 9,oo i 17,oo w naszym kościele. Nie ma Mszy św. w naszym kościele o godz. 10,30 i 12,oo. O godz. 10,30 Msza św. w kościele św. Kata­rzyny i po Mszy św. pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy. Zakoń­cze­nie pro­ce­sji przy naszym kościele. Pro­simy dzieci w bieli do sypa­nia kwiat­ków. Pro­simy rów­nież dzieci, które przy­stą­piły do I Komu­nii św. aby przy­szły w stro­jach komu­nij­nych na procesję.
  4. Media: “Nie­dziela” i Miłuj­cie się”.
  5. W środę o godz. 8,oo Msza św. na zakoń­cze­nie Roku Szkol­nego. Zapra­szany dzieci, mło­dzież, nauczy­cieli i wycho­waw­ców, rodzi­ców dziad­ków i bacie na dzięk­czy­nie­nie za koń­czący się rok szkolny.
  6. Bur­mistrz Szcze­brze­szyna zapra­sza miesz­kań­ców gminy na zabra­nie doty­czące reali­za­cji pro­jektu w zakre­sie zakupu i mon­tażu kolek­to­rów sło­necz­nych i paneli foto­wol­ta­icz­nych. Zebra­nie odbę­dzie się 17.06.2019r. o odz. 18,oo w auli Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Szcze­brze­szy­nie przy ul. Ogro­do­wej 16. Z uwagi na waż­ność oma­wia­nych spraw m. in. sza­cun­ko­wych kosz­tów insta­la­cji oraz wkładu finan­so­wego miesz­kańca pro­szę o przy­by­cie zain­te­re­so­wa­nych osób.
  7. Ogło­sze­nie Policji.
  8. Uka­zała się książka godna uwagi i prze­czy­ta­nia Jerzego Kądzie­lew­skiego pt. Wojenna Mło­dość”. Zain­te­re­so­wa­nych odsy­łam do p. Kra­snego Zygmunta.
  9. Zatrud­nimy organistę.
  10. W ostat­nim cza­sie zmarła Wyłu­pek Ewa. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać Panie.
ks. Andrzej Pikula16.06.2019r. Uroczystość Najświętszej Trójcy