P1370551-Edit

Niedziela 25.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Nie­dziela Pal­mowa Roz­po­czy­namy Wielki Tydzień. Dziś prze­zy­wamy Nie­dzielę Pal­mową, czyli Męki Pań­skiej. Jest to rów­nież Świa­towy Dzień Mło­dzieży. Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skiego z racji Nie­dzieli Pal­mo­wej, w tym roku zostaje prze­nie­siona na 9 kwiet­nia. Pro­gram litur­gii w cza­sie Tri­duum Pas­chal­nego Wielki …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 25.03.2018 r.
banner_sroda_popielcowa

Środa Popielcowa

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Środa Popiel­cowa roz­po­czyna okres czter­dzie­sto­dnio­wego przy­go­to­wa­nia do naj­więk­szej chrze­ści­jań­skiej uro­czy­sto­ści — Świąt Pas­chal­nych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku litur­gii Mszy Wie­cze­rzy Pań­skiej spra­wo­wa­nej w Wielki Czwar­tek. W Środę Popiel­cową - zgod­nie z kano­nami 1251–1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego …

ks. Andrzej PikulaŚroda Popielcowa