szemkel

Zaproszenie na spektakl

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Ser­decz­nie zapra­szamy na spek­takl pt. “Szem­kel. Orę­dow­nik miło­ści” w wyko­na­niu uczest­ni­ków Warsz­ta­tów Teatral­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez naszą Para­fię. Sce­na­riusz spek­ta­klu powstał na pod­sta­wie wier­sza Zbi­gniewa Her­berta “Siódmy anioł”. Mło­dzi Akto­rzy zabiorą swo­ich widzów w podróż pomię­dzy Nie­bem a zie­mią i poruszą …

ks. Andrzej PikulaZaproszenie na spektakl
Warsztaciki a3

Warsztaty teatralne

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Chcesz wziąć udział w arty­stycz­nym wyda­rze­niu?Chcesz obu­dzić w sobie aktora?Chcesz sta­nąć na sce­nie?Chcesz uwol­nić swoją kre­atyw­ność?Chcesz stwo­rzyć swój wła­sny świat na sce­nie?Chcesz poczuć mię­śnie, o ist­nie­niu któ­rych do tej pory nie mia­łeś poję­cia?Jeśli tak, to ser­decz­nie zapra­szamy Cię na Warsztaty …

ks. Andrzej PikulaWarsztaty teatralne