Msza święta w 100. rocznicę urodzin Kpt. Stanisława Biziora

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Sta­ni­sław Bizior – pseud. „Śmi­gło”, „Eam”, ppor. rez., żoł­nierz Związku Walki Zbroj­nej – AK i Zrze­sze­nia Wol­ność i Nie­za­wi­słość Uro­dził się 15 kwiet­nia 1918 r. w Szcze­brze­szy­nie, był synem Pawła i Kata­rzyny z d. Jóź­wia­kow­skiej. W 1940 r. wstą­pił do ZWZ, …

ks. Andrzej PikulaMsza święta w 100. rocznicę urodzin Kpt. Stanisława Biziora
11listopad2013-170127

Święto Niepodległości

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś 11 listo­pada — Święto Nie­pod­le­gło­ści. Msza święta w inten­cji naszej Ojczy­zny z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych, kom­ba­tan­tów, pocz­tów sztan­da­ro­wych o godz. 10.30. Eucha­ry­stia poprze­dzona będzie aka­de­mią przy­go­to­waną przez uczniów Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Szczebrzeszynie.

ks. Andrzej PikulaŚwięto Niepodległości