11listopad2013-170127

Święto Niepodległości

admin Aktualności

Dziś 11 listo­pada — Święto Nie­pod­le­gło­ści. Msza święta w inten­cji naszej Ojczy­zny z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych, kom­ba­tan­tów, pocz­tów sztan­da­ro­wych o godz. 10.30. Eucha­ry­stia poprze­dzona będzie aka­de­mią przy­go­to­waną przez uczniów Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Szczebrzeszynie.

adminŚwięto Niepodległości