Apel pielgrzymkowy 02.08.2016

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Dziś – 3 sierp­nia – grupa Ziemi Zamoj­sko – Hru­bie­szow­skiej XXXIV Pie­szej Piel­grzymki na Jasną Górę wyru­szyła ze Szcze­brze­szyna w kolejny etap wędro­wa­nia. Dzię­ku­jemy naszym Para­fia­nom za przy­ję­cie Piel­grzy­mów pod swój dach. Poni­żej pre­zen­tu­jemy zdję­cia z wczo­raj­szego Apelu piel­grzym­ko­wego, który …

ks. Andrzej PikulaApel pielgrzymkowy 02.08.2016
adwent

Dziś rozpoczyna się Adwent

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś roz­po­czy­namy Adwent, czyli rado­sny czas ocze­ki­wa­nia na Naro­dze­nie Jezusa Chry­stusa. Trwa on od 23 do 28 dni i obej­muje cztery kolejne nie­dziele przed 25 grud­nia. Tym samym jest to począ­tek nowego Roku Litur­gicz­nego. W tym roku, zgod­nie z decyzją …

ks. Andrzej PikulaDziś rozpoczyna się Adwent