adwent

Dziś rozpoczyna się Adwent

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś roz­po­czy­namy Adwent, czyli rado­sny czas ocze­ki­wa­nia na Naro­dze­nie Jezusa Chry­stusa. Trwa on od 23 do 28 dni i obej­muje cztery kolejne nie­dziele przed 25 grud­nia. Tym samym jest to począ­tek nowego Roku Litur­gicz­nego. W tym roku, zgod­nie z decyzją …

ks. Andrzej PikulaDziś rozpoczyna się Adwent