P1080585

Rekolekcje wielkopostne 2015

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Reko­lek­cje wiel­ko­postne 26. – 29.03.2015. 26.03.2015 czwar­tek Godz. 17.00 – Msza święta na roz­po­czę­cie reko­lek­cji 27.03.2015 pią­tek Godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną Godz. 9.00 – Msza św. z nauką ogólną Godz. 10.30 – Msza św. z nauką …

ks. Andrzej PikulaRekolekcje wielkopostne 2015
rekolekcje awentowe

Rekolekcje adwentowe

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Roz­po­czy­namy dziś reko­lek­cje adwen­towe, które popro­wa­dzi ks. Sła­wo­mir Korona. Msza święta na począ­tek reko­lek­cji w pią­tek o godz. 17.00. Pro­gram Mszy św. w sobotę i nie­dzielę: 7.00, 9.00, 10.30 – dla dzieci, 12.00 i 17.00. Spo­wiedź pół godziny przed każdą …

ks. Andrzej PikulaRekolekcje adwentowe
plakat rekolekcje u sióstr

Rekolekcje dla młodzieży

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  Infor­ma­cja o reko­lek­cjach Sio­stry Fran­cisz­kanki Misjo­narki Maryi zapra­szają mło­dzież gim­na­zjalną i lice­alną na reko­lek­cje week­en­dowe o tema­cie: „Męż­czy­zną i kobietą stwo­rzył ich Bóg.”  Lice­ali­stów w ter­mi­nie: 3–5 paź­dzier­nika, a Gim­na­zja­li­stów: 10–12 paź­dzier­nika. Miej­sce spo­tka­nia — Łabu­nie koło Zamo­ścia (kie­ru­nek Zamość – Toma­szów). Koszt rekolekcji …

ks. Andrzej PikulaRekolekcje dla młodzieży