Apel pielgrzymkowy 02.08.2016

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Dziś – 3 sierp­nia – grupa Ziemi Zamoj­sko – Hru­bie­szow­skiej XXXIV Pie­szej Piel­grzymki na Jasną Górę wyru­szyła ze Szcze­brze­szyna w kolejny etap wędro­wa­nia. Dzię­ku­jemy naszym Para­fia­nom za przy­ję­cie Piel­grzy­mów pod swój dach. Poni­żej pre­zen­tu­jemy zdję­cia z wczo­raj­szego Apelu piel­grzym­ko­wego, który …

ks. Andrzej PikulaApel pielgrzymkowy 02.08.2016
1

Pielgrzymka Szkolnego Koła Caritas

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Dnia 9 kwiet­nia człon­ko­wie Szkol­nego Koła CARITAS ze SP nr 1 w Szcze­brze­szy­nie wraz z innymi wolon­ta­riu­szami z naszej die­ce­zji uczest­ni­czyli w XIII piel­grzymce do miej­sca, skąd wyszła Iskra Bożego Miło­sier­dzia na cały świat, do Kra­kow­skich Łagiew­nik, do Sank­tu­ariów św. Jana …

ks. Andrzej PikulaPielgrzymka Szkolnego Koła Caritas

Apel pielgrzymkowy

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

2 sierp­nia do naszej Para­fii przy­byli Piel­grzymi XXXIII Pie­szej Piel­grzymki na Jasną Górę. Cie­szymy się z ich obec­no­ści, dzię­ku­jemy za wspólną modli­twę i o niej też zapew­niamy. Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć z wie­czor­nego apelu piel­grzym­ko­wego, który odbył się w murach …

ks. Andrzej PikulaApel pielgrzymkowy