P1370551-Edit

Niedziela 05.11.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXXI Nie­dziela zwy­kła Dziś o godz. 12.00 będziemy cele­bro­wać Mszę św. odpu­stową na cmen­ta­rzu para­fial­nym ku czci św. Leonarda. W tym cza­sie nie będzie Mszy św. w kościele para­fial­nym. Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 zmiana tajem­nic różań­co­wych. W …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 05.11.2017r.
P1370551-Edit

Niedziela 29.10.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXX Nie­dziela zwy­kła — ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA W środę Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo. 12.oo — na cmen­ta­rzu i 17.oo. W Dzień Zaduszny taki sam porzą­dek Mszy św.  1 i 2. listo­pada Nie ma Mszy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 29.10.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 22.10.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXIX Nie­dziela zwy­kła W sobotę św. Apo­sto­łów Szy­mona i Judy Tade­usza. Dziś roz­po­czy­namy Tydzień Misyjny. Boczny ołtarz został oddany do kon­ser­wa­cji. Jego stan jest fatalny. W 1/3 zje­dzony przez kor­niki. Koszt kon­ser­wa­cji to 85 tys. zł. Pro­simy o ofiary. Prosimy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 22.10.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 15.10.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXVIII Nie­dziela zwy­kła Jutro wsp. św. Jadwigi. Jest to także 39. rocz­nica wyboru kard. Karola Woj­tyły na Sto­licę Pio­trową. We wto­rek św. Igna­cego Antio­cheń­skiego, w środę św. Łuka­sza Ewan­ge­li­sty, w pią­tek św. Jana Kan­tego, w sobotę bł. Jakuba Strze­mię. Dziś …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 15.10.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 8.10.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXVII Nie­dziela zwy­kła W ponie­dzia­łek wsp. bł.Wincentego Kadłubka, w pią­tek bł. Hono­rata Koź­miń­skiego. Dziś obcho­dzimy XVII Dzień Papie­ski. Zbiórka do puszki na Fun­dusz Sty­pen­dialny  “Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia”. Oko­licz­no­ściowa aka­de­mia odbę­dzie się w przy­szłą nie­dzielę o godz. 10.30 w wyko­na­niu uczniów …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 8.10.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 01.10.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXVI Nie­dziela zwy­kła W ponie­dzia­łek wsp. św. Anio­łów — suma odpu­stowa o godz. 17,oo, w środę św. Fran­ciszka, w czwar­tek św. Fau­styny Kowal­skiej, w sobotę NMP Różań­co­wej. Wyjazd do Łukawca w sobotę na modli­twy “Róża­niec do Gra­nic”. W naszym kościele …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 01.10.2017r.
P1370551-Edit

Niedziela 24.09.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXV Nie­dziela zwy­kła W ponie­dzia­łek wsp. bł. Wła­dy­sława z Giel­niowa, w środę św. Win­cen­tego a Paulo, w czwar­tek św. Wacława, w pią­tek święto św. Archa­nio­łów Michała, Gabriela i Rafała, w sobotę św. Hie­ro­nima. W przy­szłą nie­dzielę roz­po­czy­namy mie­siąc paź­dzier­nik, czas …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 24.09.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 17.09.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXIV Nie­dziela zwy­kła Ser­decz­nie zapra­szamy na codzienną Mszę św. Każ­dego dnia na Eucha­ry­stii o godz. 17.00 jest krótka homi­lia. Jutro święto św. Sta­ni­sława Kostki — patrona dzieci i mło­dzieży, w środę śś. mm Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 17.09.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 10.09.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXIII Nie­dziela zwy­kła Dziś o godz. 12.00 na pl. Kościuszki Msza święta na roz­po­czę­cie Doży­nek. Nie będzie w tym cza­sie Mszy świę­tej w kościele. W środę wsp św. Jana Chry­zo­stoma bp, dra Kła, w czwar­tek święto Pod­wyż­sze­nia Krzyż świę­tego. Msze …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 10.09.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 03.09.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXII Nie­dziela zwy­kła Jutro o godz.8.oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. na roz­po­czę­cie Roku szkol­nego. Ser­decz­nie zapra­szamy dzieci, mło­dzież, rodzi­ców, nauczy­cieli i wycho­waw­ców. W pią­tek przy­pada Uro­czy­stość Naro­dze­nia NMP. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo. Poświę­ce­nie ziarna siew­nego na …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 03.09.2017 r.