P1370551-Edit

Niedziela 03.09.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXII Nie­dziela zwy­kła Jutro o godz.8.oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. na roz­po­czę­cie Roku szkol­nego. Ser­decz­nie zapra­szamy dzieci, mło­dzież, rodzi­ców, nauczy­cieli i wycho­waw­ców. W pią­tek przy­pada Uro­czy­stość Naro­dze­nia NMP. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo. Poświę­ce­nie ziarna siew­nego na …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 03.09.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 27.08.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXI Nie­dziela zwy­kła Jutro wsp. św. Augu­styna, we wto­rek. wsp. Męczeń­stwa św. Jana Chrzci­ciela, w pią­tek bł. Bro­ni­sławy. Od przy­szłej nie­dzieli wzna­wiamy odpra­wia­nie Mszy św. o godz. 7.00. W tym tygo­dniu przy­pada I Pią­tek i I Sobota mie­siąca, Wie­czer­nik Maryjny” o …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 27.08.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 20.08.2017

admin Aktualności, Ogłoszenia

XX Nie­dziela zwy­kła W litur­gii Kościoła: w ponie­dzia­łek św. Piusa X — papieża, wspo­mnie­nie; w czwar­tek św. Bar­tło­mieja Apo­stoła — święto W sobotę, 26 sierp­nia Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św. o godz. 7.00, 10.30 i 17.00. “Nie­dziela” Zmarł.…  

adminNiedziela 20.08.2017
P1370551-Edit

Niedziela 13.08.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XIX Nie­dziela zwy­kła Dziś o godz. 17.oo Msza św.  z modli­twą o uzdro­wie­nie i Nabo­żeń­stwo Fatim­skie. Przyj­mu­jemy inten­cje na Mszę św. zbio­rową. Jutro wsp. św. Mak­sy­mi­liana Kol­bego, we wto­rek Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP — Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00 …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 13.08.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 6.08.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Święto Prze­mie­nie­nia Pań­skiego We wto­rek wsp. św. Domi­nika, w środę święto Świę­tej Teresy Bene­dykty od Krzyża /Edyty Stein/w czwar­tek św. Waw­rzyńca, w pią­tek św. Klary. W przy­szłą nie­dzielę Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie oraz Nabo­żeń­stwo fatim­skie. “Nie­dziela”. Ofiary: bezim z …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 6.08.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 30.07.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XVII Nie­dziela zwy­kła Jutro wspo­mi­namy św. Igna­cego Loy­oli, we wto­rek św. Alfonsa Marii Ligu­oriego, w pią­tek św. Jana Marii Vian­neya. Wczo­raj zakoń­czy­li­śmy nawie­dze­nie Krzyża św. Jana Pawła II. Skła­damy ser­deczne podzię­ko­wa­nie za przy­go­to­wa­nie tej Uro­czy­sto­ści. Panu kościel­nemu Maria­nowi wraz z …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 30.07.2017r.
krzyz jp2

Program nawiedzenia Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II

admin Aktualności, Ogłoszenia

  28 lipca 2017 – pią­tek 17.00 Msza święta na przy­wi­ta­nie Krzyża pod prze­wod­nic­twem ks. Biskupa 19.00 Róża­niec – tajem­nice bole­sne – pro­wa­dzi Legion Maryi 21.00 Apel Jasno­gór­ski 21.30 Ado­ra­cja pro­wa­dzona przez mło­dzież 24.00 Msza święta spra­wo­wana przez Księży pochodzących …

adminProgram nawiedzenia Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II

23.07.2017r. XVI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Jutro wsp. św. Kingi, we wto­rek święto sw. Jakuba Apo­stoła, w środę świę­tych Joachima i Anny, w sobotę św. Marty. W pią­tek o godz. ok. 16,45 przy­bę­dzie do nas Krzyż świę­tego Jana Pawła II. Powi­ta­nie o godz. 17,oo następ­nie Msza św. …

ks. Andrzej Pikula23.07.2017r. XVI Niedziela zwykła

16.07.2017r. XV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

W czwar­tek wsp. św. Cze­sława, w sobotę święto św. Marii Mag­da­leny. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. za “Pod­kowę” i żoł­nie­rzy “Wyklę­tych” w rocz­nicę wyzwo­le­nia Szcze­brze­szyna Ser­decz­nie zapra­szamy. 28 lipca o godz. 17,oo przy­bę­dzie do …

ks. Andrzej Pikula16.07.2017r. XV Niedziela zwykła

2.07.2017r. XIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

   Jutro św. Toma­sza Apo­stoła –świę­tow czwar­tek wsp. bł. Marii Teresy Ledó­chow­skiej, w sobotę św. Jana z Dukli-wsp. w przy­szłą nie­dzielę taca na Semi­na­rium Duchowne naszej Die­ce­zji. “Nie­dziela”. Ofiary: 50 zł. bezim. W ostat­nim tygo­dniu zmarł Pia­secki Bogu­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz …

ks. Andrzej Pikula2.07.2017r. XIII Niedziela zwykła