ogloszenia 3

Niedziela 05.10.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXVII Nie­dziela zwy­kła W przy­szłą nie­dzielę Dzień Papie­ski. Pro­gram oko­licz­no­ściowy przed­stawi Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 o godz. 10.30. Ser­decz­nie zapra­szamy! Zbiórka na Fun­dusz Sty­pen­dialny Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. o godz. 10.30 i po pro­gra­mie okolicznościowym …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 05.10.2014 r.
ogloszenia 3

Niedziela 28.09.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXVI Nie­dziela zwy­kła Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 poświę­ce­nie różań­ców dla dzieci, które przy­go­to­wują się do przy­ję­cia I Komu­nii świę­tej. Jutro święto śś Archa­nio­łów Michała, Gabriela i Rafała, we wto­rek św. Hie­ro­nima, w środę św. Teresy od Dzieciątka …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 28.09.2014 r.
ogloszenia 3

Niedziela 21.09.2014r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

 XXV Nie­dziela zwy­kła Dzi­siaj ofiary do puszki na Kato­lic­kie Radio Zamość. Ser­deczne “Bóg zapłać” za zło­żone ofiary. Dziś 48. Świa­towy Dzień  Środ­ków Spo­łecz­nego Prze­kazu. Pamię­tajmy w modli­twie  o pra­cow­ni­kach mediów. W litur­gii Kościoła w tym tygo­dniu: ponie­dzia­łek -  wsp. bł. Bernardyny …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 21.09.2014r.
ogloszenia 3

Niedziela 14.09.2014 r.

admin Aktualności, Ogłoszenia

XXIV Nie­dziela zwy­kła. Święto Pod­wyż­sze­nia Krzyża świę­tego  W litur­gii Kościoła w tym tygo­dniu: Ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP Bole­snej Wto­rek – śś. mm Kor­ne­liu­sza papieża i Cypriana biskupa Czwar­tek – św. Sta­ni­sława Kostki Sobota – św. mm Andrzeja Kim Taegon, Pawła …

adminNiedziela 14.09.2014 r.