16.07.2017r. XV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

W czwar­tek wsp. św. Cze­sława, w sobotę święto św. Marii Mag­da­leny. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. za “Pod­kowę” i żoł­nie­rzy “Wyklę­tych” w rocz­nicę wyzwo­le­nia Szcze­brze­szyna Ser­decz­nie zapra­szamy. 28 lipca o godz. 17,oo przy­bę­dzie do …

ks. Andrzej Pikula16.07.2017r. XV Niedziela zwykła

2.07.2017r. XIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

   Jutro św. Toma­sza Apo­stoła –świę­tow czwar­tek wsp. bł. Marii Teresy Ledó­chow­skiej, w sobotę św. Jana z Dukli-wsp. w przy­szłą nie­dzielę taca na Semi­na­rium Duchowne naszej Die­ce­zji. “Nie­dziela”. Ofiary: 50 zł. bezim. W ostat­nim tygo­dniu zmarł Pia­secki Bogu­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz …

ks. Andrzej Pikula2.07.2017r. XIII Niedziela zwykła

25.06.2017r. XII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

W środę wsp. św. Ire­ne­usza, w czwar­tek  Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. Taca na potrzeby Sto­licy Apo­stol­skiej. “Nie­dziela”. Dziś po każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie pojaz­dów. Ofiary zło­żone przy tej oka­zji przeznaczone …

ks. Andrzej Pikula25.06.2017r. XII Niedziela zwykła
ogloszenia 7

Niedziela 18.06.2017r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XI Nie­dziela zwy­kła W środę wsp. św. Aloj­zego, w czwar­tek o godz. 17.oo zakoń­cze­nie Oktawy Bożego Ciała. Bło­go­sła­wień­stwo wian­ków, małych dzieci i kobiet w sta­nie bło­go­sła­wio­nym. Pro­simy Para­fian z ul. Nad­rzecz­nej i Zamoj­skiej o przy­go­to­wa­nie kapli­czek na pro­ce­sję. Dzieci zapraszamy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.06.2017r.
ogloszenia 7

11.06.2017r. Uroczystość Trójcy Najświętszej

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Dzi­siej­sza Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trójcy koń­czy czas Komu­nii świę­tej wiel­ka­noc­nej. W ponie­dzia­łek, 12 czerwca, przy­pada 18. rocz­nica pobytu św. Jana Pawła II w Zamo­ściu. W Kate­drze Zamoj­skiej — III Die­ce­zjalny Dzień osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. We wto­rek wspo­mnie­nie św. Anto­niego z Padwy. …

ks. Andrzej Pikula11.06.2017r. Uroczystość Trójcy Najświętszej
ogloszenia 7

Niedziela 04.06.2017r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­tego Dzi­siej­sza Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­tego kie­ruje naszą uwagę na Tego, który “od Ojca i Syna pocho­dzi” i któ­rego otrzy­ma­li­śmy w sakra­men­cie bierz­mo­wa­nia. Możemy dziś uzy­skać odpust zupełny za pobożne, publiczne odmó­wie­nie hymnu “Veni Cre­ator”. Jutro święto …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 04.06.2017r.
ogloszenia 7

Niedziela 28.05.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Wnie­bo­wstą­pie­nie Pań­skie Jutro wsp. św. Urszuli Ledó­chow­skiej, w środę święto Nawie­dze­nia NMP, w czwar­tek św. Justyna, w sobotę św. mm Karola Lwangi i Męczen­ni­ków. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 28.05.2017 r.
ogloszenia 6

Niedziela 21.05.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

VI Nie­dziela Wiel­ka­nocy Modlimy się o uro­dzaje. Dziś Msza św. z poświe­ce­nie pół dla Szpe­rówki o godz. 10.30 w kościele. W tym tygo­dniu w litur­gii Kościoła wspo­mi­namy w środę wsp. NMP Wspo­mo­ży­cielki Wier­nych, w pią­tek św. Filipa Neri. W piątek …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 21.05.2017 r.
ogloszenia 7

V Niedziela Wielkanocy

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Dziś w naszej para­fii o godz. 10.30 Uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. Pamiąt­kowe zdję­cie komu­nijne będą robione we wto­rek. Od jutra do piątku będzie trwał biały tydzień. Dzieci komu­nijne uczest­ni­czą we Mszy św. o godz. 17.00. W sobotę piel­grzymka do Sanktuarium …

ks. Andrzej PikulaV Niedziela Wielkanocy
ogloszenia 6

Niedziela 7.05.2017r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­ka­nocy — Nie­dziela Dobrego Paste­rza Dziś Nie­dziela Dobrego Paste­rza, która roz­po­czyna Kwar­talne dni modlitw o powo­ła­nia do służby w Kościele. Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 zmiana tajem­nic różań­co­wych. Jutro uro­czy­stość św. Sta­ni­sława BM — Głów­nego Patrona Polski. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 7.05.2017r.