ogloszenia 416

Niedziela 18.10.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXIX Nie­dziela Zwy­kła Dzi­siaj roz­po­czy­namy Tydzień misyjny. Modlimy się za misjo­na­rzy, któ­rzy gło­szą Ewan­ge­lię aż po krańce Ziemi. We wto­rek wsp. św. Jana Kan­tego, w środę bł. Jakuba Strze­mię, w czwar­tek św. Jana Pawła II. Przy­go­to­wu­jemy się do Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świętych …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.10.2015 r.
ogloszenia 416

Niedziela 11.10.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

 XXVIII Nie­dziela zwy­kła Dziś obcho­dzimy Dzień Papie­ski. Zbiórka do puszki na Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia. Jest to żywy pomnik ku czci św. Jana Pawła II. Ofiary te sta­no­wią Fun­dusz Sty­pen­dialny do zdol­nej ale ubo­giej mło­dzieży. W tym tygo­dniu we wto­rek wspomnienie …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 11.10.2015 r.
ogloszenia 416

Niedziela 04.10.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXVIII Nie­dziela zwy­kła Jutro wspo­mi­namy św. Fau­stynę, w środę NMP Różań­cową, w pią­tek bł. Win­cen­tego Kadłubka. W paź­dzier­niku odpra­wiamy róża­niec o godz. 16.30. Zachę­camy dzieci, mło­dzież i doro­słych do odma­wia­nia różańca. Dzieci otrzy­mują codzien­nie obra­zek do nakle­ja­nia na spe­cjal­nej planszy. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 04.10.2015 r.
ogłoszenia 45-23

Niedziela 27.09.2015 r.

admin Ogłoszenia

XXVI Nie­dziela zwy­kła Dziś wolon­ta­riu­sze Świa­to­wych Dni Mło­dzieży pro­wa­dzą zbiórkę do puszki w ramach akcji “Bilet dla brata” i sio­stry. Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 poświę­ce­nie różań­ców dla dzieci, które przy­go­to­wują się do przy­ję­cia I Komu­nii świę­tej. Przypominamy, …

adminNiedziela 27.09.2015 r.
ogłoszenia 45-23

Niedziela 20.09.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXV Nie­dziela zwy­kła Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 poświę­ce­nie tor­ni­strów. Jutro święto św. Mate­usza Ap Ewan­ge­li­sty, we wto­rek bł. Ber­nar­dyny Jabłoń­skiej, w środę św. Ojca Pio, w pią­tek bł. Wła­dy­sława z Giel­niowa. We wto­rek po Mszy św. wie­czo­ro­wej spo­tka­nie kate­che­tyczne. Dziś …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 20.09.2015 r.
ogłoszenia 45-23

Niedziela 13.09.2015

admin Ogłoszenia

XXIV nie­dziela zwy­kła Dziś taca na potrzeby Wyż­szego Semi­na­rium Duchow­nego naszej Die­ce­zji Dziś Dożynki gminno-parafialne. Msza św. o godz. 12.00 na Placu Kościuszki, nie będzie Mszy św. o godz. 12.00 w kościele. Dziś o godz. 17.00 Msza św. z modlitwą …

adminNiedziela 13.09.2015
ogłoszenia 45-23

Niedziela 06.09.2015

admin Ogłoszenia

XXIII nie­dziela zwy­kła Dziś pierw­sza nie­dziela mie­siąca wrze­śnia. Zmiana tajem­nic różań­co­wych po Mszy św. o godz. 10.30. W tym tygo­dniu w litur­gii Kościoła: we wto­rek Święto Naro­dze­nia NMP — Msze święte o godz. 7.00 i 17.00. W przy­szłą nie­dzielę dożynki gminno — …

adminNiedziela 06.09.2015
ogłoszenia 45-23

Niedziela 30.08.2015 r.

admin Ogłoszenia

XXII Nie­dziela zwy­kła W tym tygo­dniu w litur­gii Kościoła: we wro­tek Bł. Bro­ni­sławy, w czwar­tek św. Grze­go­rza Wiel­kiego papieża. Od przy­szłej nie­dzieli wraca Msza św. o godz 7.00 oraz Msza św. z udzia­łem dzieci o godz. 10.30 W tym tygo­dniu przypada …

adminNiedziela 30.08.2015 r.
ogłoszenia 45-23

Niedziela 23.08.2015 r.

admin Ogłoszenia

XXI nie­dziela zwy­kła 1. W tym tygo­dniu w litur­gii Kościoła: w ponie­dzia­łek św. Bar­tło­mieja Apo­stoła — święto, w środę NMP Czę­sto­chow­skiej — uro­czy­stość, Msze św o godz.: 7.00 i 17.00, po każ­dej Mszy św. odno­wie­nie Aktu Zawie­rze­nia Narodu, w czwartek …

adminNiedziela 23.08.2015 r.
ogłoszenia 45-23

Niedziela 16.08.2015 r.

admin Ogłoszenia

XX nie­dziela zwy­kła W tym tygo­dniu wspo­mi­namy: w ponie­dzia­łek św. Jacka, w czwar­tek św. Ber­narda z Cla­irvaux, w pią­tek św. Piusa X, w sobotę NMP Kró­lo­wej, Ofiary na Kościół: 520 zł z ul Par­ty­zan­tów i bocz­nych oraz 50 bez­i­mien­nie, serdeczne …

adminNiedziela 16.08.2015 r.