ogloszenia 4

Niedziela 18.01.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

II Nie­dziela zwy­kła W tym tygo­dniu: w pn. św. Józefa Pel­czara wsp., w śr. św. Agnieszki, dz m, w sb. św. Fran­ciszka Sale­zego. Jutro imie­niny ks. bpa Mariu­sza Lesz­czyń­skiego. Pamię­tajmy w modli­twie o dostoj­nym Sole­ni­zan­cie. “Nie­dziela” W sobotę o godz. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.01.2015 r.
ogloszenia 3336

Niedziela 11.01.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Nie­dziela Chrztu Pań­skiego Dzi­siaj o godz. 17.oo odpra­wimy Mszę św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. Przyj­mu­jemy zgło­sze­nia na Mszę św. zbio­rową. W sobotę odbę­dzie się zbiórka mini­stran­tów o godz. 9.oo, zaś o godz. 16.00 spo­tka­nie Oazy Dzieci Bożych przed kościo­łem. W …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 11.01.2015 r.
ogloszenia 3336

Niedziela 04.01.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

II Nie­dziela po Naro­dze­niu Pań­skim Dziś po Mszy św. o godz. 10.0o spo­tka­nie Oazy Dzieci Bożych. We wto­rek Uro­czy­stość. Obja­wie­nia Pań­skiego. Msze św. jak w nie­dzielę. Poświę­ce­nie kredy na każ­dej Mszy św. Ofiary na tacę i  z kredy prze­zna­czone są na misje. We wt. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 04.01.2015 r.
ogloszenia 3336

Niedziela 28.12.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Święto Świę­tej Rodziny  W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, I Pią­tek i I Sobota mie­siąca. Spo­wiedź w pią­tek od godz. 16.30. W środę. o godz. 17.00 zakoń­cze­nie roku 2014 r. W Nowy Rok Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 17.00 …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 28.12.2014 r.
ogloszenia 33

Niedziela 21.12.2014r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

IV nie­dziela Adwentu Dziś po Mszy św. o godz. 9.00 i 10.30 Oaza Dzieci Bożych roz­da­wać będzie przed kościo­łem sianko. Jutro o godz. 9,oo wyjazd do cho­rych. Przyj­mu­jemy zgło­sze­nia w zakry­stii. W środę wigi­lia Bożego Naro­dze­nia. Msza św o godz. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 21.12.2014r.
ogloszenia 33

Niedziela 14.12.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

III Nie­dziela Adwentu Dzi­siaj o godz. 17.oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. Przyj­mu­jemy zgło­sze­nia na Mszę św. zbio­rową. W pią­tek o godz. 17.oo roz­po­czy­namy reko­lek­cje adwen­towe. Spo­wiedź pod­czas reko­lek­cji pół godziny przed każdą Mszą św. Ofiary na tacę …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 14.12.2014 r.
ogloszenia 33

Niedziela 7.12.2014r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

II Nie­dziela Adwentu Jutro Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­nego Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Panny. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo, w sb. wsp. św. Łucji. W Adwen­cie odpra­wiamy roraty w śr. i sb. o godz. 17,oo. Ser­decz­nie zachę­camy do uczest­nic­twa w rora­tach. W …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 7.12.2014r.
ogloszenia 33

Niedziela 30.11.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

I Nie­dziela Adwentu W dniu dzi­siej­szym roz­po­czy­namy Adwent oraz nowy Rok Litur­giczny. Tego­roczne hasło Roku Litur­gicz­nego: ” Nawróć­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię”. Roraty w środę i sobotę o godz. 17.oo Zachę­camy do licz­nego udziału w rora­tach. Dziś po Mszy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 30.11.2014 r.
ogloszenia 33

Niedziela 23.11.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Uro­czy­stość Chry­stusa Króla W ponie­dzia­łek  wsp. śś mm Andrzeja Dung Lac i Towa­rzy­szy. Jutro spo­tka­nie rodzi­ców dzieci pierw­szo­ko­mu­nij­nych po Mszy św. o godz. 17.00 w salce na ple­ba­nii. Spo­tka­nie mini­stran­tów w sobotę o godz. 9.00. W przy­szłą nie­dzielę roz­po­czy­namy Adwent — czas …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 23.11.2014 r.
ogloszenia 33333

Niedziela 16.11.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXXIII Nie­dziela zwy­kła Z Kalen­da­rza Kościel­nego: w ponie­dzia­łek wsp. św. Elż­biety Węgier­skiej, we wto­rek  Święto Poświę­ce­nia Kościoła Kate­dral­nego w Zamo­ściu, w środę bł. Salo­mei, w czwar­tek św. Rafała Kali­now­skiego, w pią­tek Ofia­ro­wa­nia NMP, w sobotę św. Cecy­lii — patronki muzyki kościelnej. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 16.11.2014 r.