ogloszenia 4.1

Niedziela 24.05.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­tego Dziś uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­tego. Można uzy­skać odpust zupełny za pobożne, publiczne odmó­wie­nie hymnu “O Stwo­rzy­cielu Duchu przyjdź”. W naszej para­fii Pierw­sza Komu­nia święta na Mszy św. o godz. 10.30. Jutro święto NMP Matki Kościoła. Msze św. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 24.05.2015 r.
ogloszenia 4

Niedziela 17.05.2015 r.

admin Ogłoszenia

Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skiego Dziś taca na Wyż­sze Semi­na­rium Duchowne naszej Die­ce­zji. Dzi­siaj har­cerki sprze­dają cia­steczka z cyta­tami z Pisma Świę­tego, zaś w przy­szłą nie­dzielę będą roz­pro­wa­dzać balo­niki z frag­men­tami Biblii. Dochód prze­zna­czony jest na dal­szy roz­wój Zastępu. Dziś po Mszy  …

adminNiedziela 17.05.2015 r.
ogloszenia 4

Niedziela 10.05.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

VI Nie­dziela Wiel­ka­nocy Dziś taca na ele­wa­cję kościoła. Dziś o godz. 17,oo Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. Przyj­mu­jemy inten­cje na Mszę św. zbio­rową. W środę o godz. 17.oo Nabo­żeń­stwo Fatim­skie, w czwar­tek święto św. Macieja Apo­stoła, w sobotę św. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 10.05.2015 r.
ogloszenia 4

Niedziela 3.05.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­ka­nocy W środę przy­pada święto św. Filipa i Jakuba , Apo­sto­łów, w sobotę św. Sta­ni­sława Bpa m. W pią­tek przy­będą do nas sym­bole ŚDM. Droga Krzy­żowa roz­pocz­nie się o godz. 19.30 w kościele św. Kata­rzyny i zakoń­czy się w …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 3.05.2015 r.
ogloszenia 4

Niedziela 26.04.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Nie­dziela Dobrego Paste­rza — IV Wiel­ka­nocy W ponie­dzia­łek przy­pada święto św. Kata­rzyny Sie­neń­skiej. W tym tygo­dniu przy­pada I Pią­tek i I Sobota. mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i pią­tek od godz. 16.30. Litur­giczne obchody Uro­czy­sto­ści NMP Kró­lo­wej Pol­ski zostały …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 26.04.2015 r.
ogloszenia 4

Niedziela 19.04.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­ka­nocy W czwar­tek uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, w sobotę św. Marka Ewan­ge­li­sty. Jutro po Mszy św. wie­czo­ro­wej próba przed I Komu­nią św. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. wie­czo­ro­wej kate­cheza przed bierz­mo­wa­niem. Bierz­mo­wa­nie odbę­dzie się 19 czerwca o godz. 17.oo. Ogło­sze­nie Rek­tora WSD. “Niedziela”.

ks. Andrzej PikulaNiedziela 19.04.2015 r.
ogloszenia 46.01

Niedziela 12.04.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Druga Nie­dziela Wiel­ka­nocna czyli Nie­dziela Bożego Miło­sier­dzia Dzi­siaj o godz. 12.oo odpra­wimy Mszę św. na cmen­ta­rzu. Nie ma Mszy św. w kościele. Dziś rów­nież o godz. 17.oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. Przyj­mu­jemy inten­cje na Mszę św. zbiorową. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 12.04.2015 r.
ogloszenia 46.01

Niedziela 05.04.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Nie­dziela Zmar­twych­wsta­nia Pań­skiego — Wiel­ka­noc 2015 Naszym dro­gim Para­fia­nom, Gościom, wszyst­kim, któ­rzy odwie­dzają naszą Para­fię także w for­mie wir­tu­al­nej pra­gniemy zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia wypra­sza­jąc potrzeb­nego bło­go­sła­wień­stwa Chry­stusa Zmar­twych­wsta­łego. Jutro Msze św. jak w nie­dzielę. Taca na KUL. Do naby­cia są: “Nie­dziela” i “Miłuj­cie się”. W przy­szłą niedzielę …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 05.04.2015 r.
ogłoszenia 45-2

Niedziela 29.03.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Nie­dziela Pal­mowa Nie­dziela Pal­mowa roz­po­czyna Wielki Tydzień. Litur­gia Wiel­kiego Tygo­dnia: Wielki Czwar­tek — Msza Wie­cze­rzy Pań­skiej o godz. 17.00; Litur­gia Wiel­kiego Piątku roz­pocz­nie się Drogą Krzy­żową  o godz. 16.oo; Wigi­lia Pas­chalna o godz. 18.oo, Rezu­rek­cja o godz. 6.oo następna Msza …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 29.03.2015 r.
ogłoszenia 45-2

Niedziela 22.03.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­kiego Postu W czwar­tek o godz. 17.oo roz­po­czy­namy reko­lek­cje wiel­ko­postne.  W pią­tek i sobotę Msze św. jak w nie­dzielę. W pią­tek o godz. 10.30 Msza św. dla dzieci i mło­dzieży. Po Mszy św. Droga Krzy­żowa. Nie będzie Drogi Krzy­żo­wej o …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 22.03.2015 r.