ogłoszenia 45-2

Niedziela 22.03.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­kiego Postu W czwar­tek o godz. 17.oo roz­po­czy­namy reko­lek­cje wiel­ko­postne.  W pią­tek i sobotę Msze św. jak w nie­dzielę. W pią­tek o godz. 10.30 Msza św. dla dzieci i mło­dzieży. Po Mszy św. Droga Krzy­żowa. Nie będzie Drogi Krzy­żo­wej o …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 22.03.2015 r.
ogłoszenia 45-2

Niedziela 15.03.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek Drogę Krzy­żową o godz. 15.30 dla dzieci i 16.30 dla doro­słych, w nie­dziele Gorz­kie Żale o godz. 16.30. Dziś po Mszy świę­tej o godz. 10.30 spo­tka­nie Oazy Dzieci Bożych. Spotkanie …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 15.03.2015 r.
ogłoszenia 45-2

Niedziela 8.03.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale w nie­dziele o godz. 16.30. Ser­decz­nie zachę­camy do udziału w tych nabo­żeń­stwach. Dziś o godz. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 8.03.2015 r.
ogłoszenia 45-2

Niedziela 01.03.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­kiego Postu Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 spo­tka­nie rodzi­ców i dzieci pierw­szo­ko­mu­nij­nych a póź­niej spo­tka­nie Oazy Dzieci Bożych. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, I Pią­tek i I Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św i …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 01.03.2015 r.
ogłoszenia 45-2

Niedziela 22.02.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

I Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek  Drogę Krzy­żową o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, w nie­dzielę Gorz­kie Żale o godz. 16.30. Zachę­camy do udziału w tych nabo­żeń­stwach. Spo­tka­nie rodzi­ców i dzieci …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 22.02.2015 r.
ogloszenia 44

Niedziela 15.02.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

VI Nie­dziela zwy­kła W Środę Popiel­cową roz­po­czy­namy Wielki Post. Posy­pa­nie głów popio­łem na Mszach św. o godz. 7.oo, 9.oo i 17.oo. W Środę Popiel­cową obo­wią­zuje post ści­sły tzn. ilo­ściowy i jako­ściowy. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 15.02.2015 r.
ogloszenia 44

Niedziela 08.02.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Piąta nie­dziela zwy­kła We wto­rek wspo­mnie­nie św. Scho­la­styki, w środę przy­pada wspo­mnie­nie NMP z Lour­des– XXIII Świa­towy Dzień Cho­rego, w sobotę Cyryla i Meto­dego. W naszej para­fii czcimy św. Walen­tego. Mszę św. ku czci św. Walen­tego odpra­wimy w nie­dzielę o godz. 12.oo …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 08.02.2015 r.
ogloszenia 44

Niedziela 1.02.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

IV Nie­dziela zwy­kła Jutro Ofia­ro­wa­nie Pań­skie. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30, i 17.oo. Poświę­ce­nie grom­nic na każ­dej Mszy św. Pro­simy o zabez­pie­cze­nie świec aby nie zalać woskiem posadzki i ławek. W czwar­tek wsp. św. Agaty. Poświę­ce­nie soli chleba i …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 1.02.2015 r.
ogloszenia 44

Niedziela 25.01.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

III Nie­dziela zwy­kła W ponie­dzia­łek wspo­mnie­nie św. Tymo­te­usza i Tytusa,  we wto­rek Bł. Jerzego Matu­le­wi­cza, w środę św. Tomasz z Akwinu, w sobotę św. Jana Bosko. W naj­bliż­szy pią­tek w cza­sie Mszy św. o godz. 17.00 odbę­dzie się obrzęd usta­no­wie­nia mini­stran­tów krzyża, …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 25.01.2015 r.
ogloszenia 4

Niedziela 18.01.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

II Nie­dziela zwy­kła W tym tygo­dniu: w pn. św. Józefa Pel­czara wsp., w śr. św. Agnieszki, dz m, w sb. św. Fran­ciszka Sale­zego. Jutro imie­niny ks. bpa Mariu­sza Lesz­czyń­skiego. Pamię­tajmy w modli­twie o dostoj­nym Sole­ni­zan­cie. “Nie­dziela” W sobotę o godz. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.01.2015 r.