ogloszenia 46.01

Niedziela 12.04.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Druga Nie­dziela Wiel­ka­nocna czyli Nie­dziela Bożego Miło­sier­dzia Dzi­siaj o godz. 12.oo odpra­wimy Mszę św. na cmen­ta­rzu. Nie ma Mszy św. w kościele. Dziś rów­nież o godz. 17.oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. Przyj­mu­jemy inten­cje na Mszę św. zbiorową. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 12.04.2015 r.
ogloszenia 44

Niedziela 1.02.2015 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

IV Nie­dziela zwy­kła Jutro Ofia­ro­wa­nie Pań­skie. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30, i 17.oo. Poświę­ce­nie grom­nic na każ­dej Mszy św. Pro­simy o zabez­pie­cze­nie świec aby nie zalać woskiem posadzki i ławek. W czwar­tek wsp. św. Agaty. Poświę­ce­nie soli chleba i …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 1.02.2015 r.

Przygotowanie do akcji sprzedaży Baloników ze świętymi

ks. Andrzej Pikula Galeria

1 i 2 listo­pada Oaza Dzieci Bożych przed kościo­łem pro­wa­dziła sprze­daż Balo­ni­ków ze świę­tym. Dochód prze­zna­czony jest na waka­cyjne wyjazdy reko­lek­cyjne. Oto jak przy­go­to­wy­wane były baloniki. 

ks. Andrzej PikulaPrzygotowanie do akcji sprzedaży Baloników ze świętymi

Oaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

23 wrze­śnia odbyło się spo­tka­nie dzieci i rodzi­ców powsta­ją­cej grupy Oazy Dzieci Bożych. O Ruchu Świa­tło Życie opo­wia­dały ani­ma­torki Gosia i Kasia, były tez zabawy inte­gra­cyjne. Grupę chłop­ców będzie pro­wa­dziła ani­ma­torka Kasia – spo­tka­nia odby­wać się będą w pią­tek o …

ks. Andrzej PikulaOaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

Oaza Dzieci Bożych — pierwsze spotkania

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

W ponie­dzia­łek i w środę w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 odbyły się spo­tka­nia z dziećmi klas trze­cich i czwar­tych na temat Oazy Dzieci Bożych. Chcemy aby ta grupa zaist­niała w naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Pierw­sze spo­tka­nie na tere­nie para­fii odbę­dzie się …

ks. Andrzej PikulaOaza Dzieci Bożych — pierwsze spotkania