CARITAS — Tak pomagam

admin Aktualności, Galeria

W dniach 4 – 5 marca 2016 r. odbyła się w Szcze­brze­szy­nie druga zbiórka żyw­no­ści, pod hasłem: „Tak, POMAGAM!”. Spo­łe­czeń­stwo naszego regionu po raz kolejny udo­wod­niło swoją szczo­drość. Nasi wolon­ta­riu­sze zostali przy­jęci z ogromną życz­li­wo­ścią przez miesz­kań­ców Szcze­brze­szyna, W zbiórce …

adminCARITAS — Tak pomagam

Zimowisko ZHR

admin Aktualności, Galeria

W dniach 12 — 16 lutego 2016 r w Hucie Krze­szow­skiej odbyło się zimo­wi­sko ZHR, w któ­rym brały udział dziew­częta z naszego szcze­brzyń­skiego zastępu. Zimo­wi­sko było o tema­tyce dwor­skiej. Har­cerki mogły poznać oby­czaje dwo­rzan z daw­nych cza­sów a także zapo­znać się …

adminZimowisko ZHR

CARITAS “Tak pomagam”

admin Aktualności, Galeria

11 i 12 grud­nia człon­ko­wie Szkol­nego Koła Cari­tas ze SP nr 1 w Szcze­brze­szy­nie zbie­rali pro­dukty spo­żyw­cze — trwałe w ramach akcji ogól­no­pol­skiej CARITAS– u “Tak poma­gam”. Zebrano 650 kg żyw­ność. Żyw­ność została roz­dana potrze­bu­ją­cym rodzi­nom. Dzię­ku­jemy wszyst­kim ludziom dobrej …

adminCARITAS “Tak pomagam”