1

Pielgrzymka Szkolnego Koła Caritas

admin Aktualności, Galeria

Dnia 9 kwiet­nia człon­ko­wie Szkol­nego Koła CARITAS ze SP nr 1 w Szcze­brze­szy­nie wraz z innymi wolon­ta­riu­szami z naszej die­ce­zji uczest­ni­czyli w XIII piel­grzymce do miej­sca, skąd wyszła Iskra Bożego Miło­sier­dzia na cały świat, do Kra­kow­skich Łagiew­nik, do Sank­tu­ariów św. Jana …

adminPielgrzymka Szkolnego Koła Caritas