Procesja w Uroczystość Bożego Ciała

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

W tym roku obie para­fie szcze­brze­szyń­skie: św. Kata­rzyny i św. Miko­łaja wspól­nie świę­to­wały Uro­czy­stość Naj­święt­szego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Ser­decz­nie zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z pro­ce­sji Bożego Ciała. Za zdję­cia dzię­ku­jemy Pani Ane­cie Siek. 

ks. Andrzej PikulaProcesja w Uroczystość Bożego Ciała

XX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Człon­ko­wie Legionu Maryi z naszej para­fii oraz mię­dzy innymi z para­fii św. Kata­rzyny w Szcze­brze­szy­nie, ze Zwie­rzyńca i Kle­men­sowa uczest­ni­czyli w dniach 12 i 13 wrze­śnia w XX już Piel­grzymce Legionu Maryi na Jasną Górę. Zmie­rza­jąc do Pani Czę­sto­chow­skiej nawie­dzi­li­śmy Sanktuarium …

ks. Andrzej PikulaXX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę