Deklaracja

Deklaracja Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego 2015

admin Aktualności

Infor­mu­jemy, że w roku szkol­nym 2015/2016 w ramach przy­go­to­wa­nia dziecka do I Komu­nii świę­tej konieczne będzie zło­że­nie Dekla­ra­cji Rodzi­ców Dziecka Pierw­szo­ko­mu­nij­nego. Wzór dekla­ra­cji można pobrać na naszej stro­nie inter­ne­to­wej (poni­żej). Dekla­ra­cję należy zło­żyć do końca mie­siąca wrze­śnia w kan­ce­la­rii parafialnej …

adminDeklaracja Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego 2015

Rozpoczęło się głosowanie na najładniejszą tablicę Dekalogu.

admin Galeria

Roz­po­czy­namy gło­so­wa­nie na naj­ład­niej­sze tablice Deka­logu. Zgod­nie z obiet­nicą te, które zwy­ciężą będą nie­sione w pro­ce­sji z darami w cza­sie uro­czy­sto­ści I Komu­nii Świę­tej. Gło­su­jemy poprzez klik­nię­cie “lubię to” przy zdję­ciu tablicy, na którą chcemy zagło­so­wać. Tablice z naj­więk­szą ilością …

adminRozpoczęło się głosowanie na najładniejszą tablicę Dekalogu.

Poświęcenie medalików dla dzieci pierwszokomunijnych

admin Aktualności, Galeria

W drugą nie­dzielę Adwentu, w przed­dzień uro­czy­stość Nie­po­ka­la­nego Poczę­cia NMP dzieci pierw­szo­ko­mu­nijne otrzy­mały od swo­ich rodzi­ców meda­liki, które zostały poświę­cone przez ks. Woj­cie­cha, przy­go­to­wu­ją­cego w tym roku szkol­nym dzieci do I Komu­nii. Zostały zapre­zen­to­wane także przy­go­to­wane przez dzieci i ich …

adminPoświęcenie medalików dla dzieci pierwszokomunijnych