Deklaracja

Deklaracja Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego 2015

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Infor­mu­jemy, że w roku szkol­nym 2015/2016 w ramach przy­go­to­wa­nia dziecka do I Komu­nii świę­tej konieczne będzie zło­że­nie Dekla­ra­cji Rodzi­ców Dziecka Pierw­szo­ko­mu­nij­nego. Wzór dekla­ra­cji można pobrać na naszej stro­nie inter­ne­to­wej (poni­żej). Dekla­ra­cję należy zło­żyć do końca mie­siąca wrze­śnia w kan­ce­la­rii parafialnej …

ks. Andrzej PikulaDeklaracja Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego 2015