Harcerki na cmentarzu — 07.02.2015

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

  W dniu 7.02.2015 r. druhny z zastępu OCEAN wybrały się na cmen­tarz w celu upo­rząd­ko­wa­nia gro­bów boha­te­rów II Wojny Świa­to­wej. Nie zabra­kło oczy­wi­ście zapa­le­nia zni­czy i odśpie­wa­nia modli­twy har­cer­skiej. Był to przed­smak zimo­wi­ska czyli Powsta­nia Warszawskiego.  

ks. Andrzej PikulaHarcerki na cmentarzu — 07.02.2015

Ognisko Drużyny Harcerek Kropla

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Po połu­dniu w sobotę 6 wrze­śnia miało miej­sce pierw­sze powa­ka­cyjne spo­tka­nie naszej Dru­żyny Har­cer­skiej Dziew­cząt Kro­pla. Była i gra har­cer­ska, i apel oraz ogni­sko. W naj­bliż­szym cza­sie roz­pocz­nie się nabór do zastę­pów. Ser­decz­nie zapra­szamy uczniów klas pią­tych i szó­stych szkół …

ks. Andrzej PikulaOgnisko Drużyny Harcerek Kropla