domowy kosciół

Domowy Kościół – niedziela informacyjna

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Wspólnoty

W nie­dzielę 15 listo­pada na zakoń­cze­nie każ­dej Mszy Świę­tej, przed bło­go­sła­wień­stwem, mał­żeń­stwo z Oazy Rodzin (Domo­wego Kościoła), które przy­je­dzie do naszej para­fii da świa­dec­two o tej wspól­no­cie. Spo­tka­nie dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych bez­po­śred­nio po każ­dej Mszy świę­tej. Wspól­notę sta­nowi grupa mał­żeństw sakra­men­tal­nych (od 4 do 7), …

ks. Andrzej PikulaDomowy Kościół – niedziela informacyjna