Marsz dla życia

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

15 maja 21016 r człon­ko­wie Szkol­nego Koła CARITAS z Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 aktyw­nie uczest­ni­czyli w zamoj­skim Mar­szu dla Życia i Rodziny. Tego­roczny marsz odby­wał się pod hasłem „Każde życie jest bez­cenne”. Jego uczest­nicy mani­fe­sto­wali przy­wią­za­nie do war­to­ści rodzin­nych i szacunek …

ks. Andrzej PikulaMarsz dla życia

Kilometry dobra

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Szcze­brze­szy­nie przy­stą­piła po raz pierw­szy do  szczyt­nej rywa­li­za­cji pole­ga­ją­cej na zbie­ra­niu zło­tó­wek, które w naszej die­ce­zji będą prze­zna­czone  na pomoc cho­rym dzie­ciom z terenu Die­ce­zji Zamojsko-Lubaczowskiej. Ope­ra­cje reha­bi­li­ta­cje, koszty lecze­nia, któ­rych nie może finan­so­wać NFZ. Założeniem  …

ks. Andrzej PikulaKilometry dobra
1

Pielgrzymka Szkolnego Koła Caritas

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Dnia 9 kwiet­nia człon­ko­wie Szkol­nego Koła CARITAS ze SP nr 1 w Szcze­brze­szy­nie wraz z innymi wolon­ta­riu­szami z naszej die­ce­zji uczest­ni­czyli w XIII piel­grzymce do miej­sca, skąd wyszła Iskra Bożego Miło­sier­dzia na cały świat, do Kra­kow­skich Łagiew­nik, do Sank­tu­ariów św. Jana …

ks. Andrzej PikulaPielgrzymka Szkolnego Koła Caritas

CARITAS — Tak pomagam

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

W dniach 4 – 5 marca 2016 r. odbyła się w Szcze­brze­szy­nie druga zbiórka żyw­no­ści, pod hasłem: „Tak, POMAGAM!”. Spo­łe­czeń­stwo naszego regionu po raz kolejny udo­wod­niło swoją szczo­drość. Nasi wolon­ta­riu­sze zostali przy­jęci z ogromną życz­li­wo­ścią przez miesz­kań­ców Szcze­brze­szyna, W zbiórce …

ks. Andrzej PikulaCARITAS — Tak pomagam

CARITAS “Tak pomagam”

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

11 i 12 grud­nia człon­ko­wie Szkol­nego Koła Cari­tas ze SP nr 1 w Szcze­brze­szy­nie zbie­rali pro­dukty spo­żyw­cze — trwałe w ramach akcji ogól­no­pol­skiej CARITAS– u “Tak poma­gam”. Zebrano 650 kg żyw­ność. Żyw­ność została roz­dana potrze­bu­ją­cym rodzi­nom. Dzię­ku­jemy wszyst­kim ludziom dobrej …

ks. Andrzej PikulaCARITAS “Tak pomagam”