Święto Chrztu Pańskiego

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Zakoń­czy­li­śmy kolędę. Ser­decz­nie dzię­ku­jemy za miłe przy­ję­cie i zło­żone ofiary. Gdy­by­śmy kogoś nie odwie­dzili z róż­nych powo­dów, to pro­simy o kon­takt w celu usta­le­nia ter­minu wizyty.
  2. Dziś koń­czymy okres Bożego Narodzenia.
  3. W czwar­tek kościół w Pol­sce obcho­dzi Dzień Judaizmu.
  4. Od piątku roz­po­czyna się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan i potrwa do 25 stycznia.
  5. Nie­dziela”.
  6. W ostat­nim tygo­dniu zmarli: Sawic Zyg­munt i Samu­lak Geno­wefa. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaŚwięto Chrztu Pańskiego