plakat rekolekcje u sióstr

Rekolekcje dla młodzieży

ks. Andrzej Pikula Aktualności

 

plakat rekolekcje u sióstr

Infor­ma­cja o rekolekcjach

Sio­stry Fran­cisz­kanki Misjo­narki Maryi zapra­szają mło­dzież gim­na­zjalną i lice­alną
na reko­lek­cje week­en­dowe o tema­cie: „Męż­czy­zną i kobietą stwo­rzył ich Bóg.”

 Lice­ali­stów w ter­mi­nie: 3–5 października,

Gim­na­zja­li­stów: 10–12 października.

Miej­sce spo­tka­nia — Łabu­nie koło Zamo­ścia (kie­ru­nek Zamość – Tomaszów).

Koszt reko­lek­cji 70 zł. (opłata za pobyt z wyżywieniem)

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie www.fmmlabunie.pl

ks. Andrzej PikulaRekolekcje dla młodzieży