Ognisko Drużyny Harcerek Kropla

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Po połu­dniu w sobotę 6 wrze­śnia miało miej­sce pierw­sze powa­ka­cyjne spo­tka­nie naszej Dru­żyny Har­cer­skiej Dziew­cząt Kro­pla. Była i gra har­cer­ska, i apel oraz ogni­sko. W naj­bliż­szym cza­sie roz­pocz­nie się nabór do zastę­pów. Ser­decz­nie zapra­szamy uczniów klas pią­tych i szó­stych szkół pod­sta­wo­wych. Jeśli jesteś star­szy bądź star­sza zapro­sze­nie kie­ru­jemy także do Ciebie.

P1040134

P1040137 P1040139 P1040141 P1040143 P1040151

ks. Andrzej PikulaOgnisko Drużyny Harcerek Kropla