ogloszenia 3

Niedziela 14.09.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXIV Nie­dziela zwy­kła. Święto Pod­wyż­sze­nia Krzyża świętego 

  1. W litur­gii Kościoła w tym tygodniu:
  • Ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP Bolesnej
  • Wto­rek – śś. mm Kor­ne­liu­sza papieża i Cypriana biskupa
  • Czwar­tek – św. Sta­ni­sława Kostki
  • Sobota – św. mm Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
  1. Zadbajmy o krzyże i figury przydrożne
  2. Kate­cheza przed Bierz­mo­wa­niem w czwartą nie­dzielę wrze­śnia po Mszy św. wie­czo­ro­wej. Zapra­szamy mło­dzież Gim­na­zjum klas II i III-cich. Mile są widziani wszy­scy inni, któ­rzy jesz­cze u Bierz­mo­wa­nia nie byli.
  3. Zachę­camy do lek­tury tygo­dnika „Niedziela”,
  4. Mamy do wyna­ję­cia pomiesz­cze­nie na dzia­łal­ność gospo­dar­czą na korzyst­nych warunkach.

 

Karta żałobna: W minio­nym tygo­dniu odbył się pogrzeb śp. Heleny Saniak. Pole­cajmy jej duszę Bożemu Miło­sier­dziu. Dobry Jezu a nasz Panie daj wieczne spoczywanie.

 

ks. Andrzej PikulaNiedziela 14.09.2014 r.