Odpusty

Św. Miko­łaja bp. (6 XII) — Odpust tytularny

Uro­czy­ste obchody — daw­niej nazy­wane odpustami

św. Walen­tego (nie­dziela po 14 II), — zwią­zany z obra­zem znaj­du­ją­cym się w nawie bocz­nej kościoła
Trójcy Prze­naj­święt­szej, — zwią­zany z obra­zem znaj­du­ją­cym się w szczy­cie ołta­rza głów­nego
św. Anio­łów Stró­żów (nie­dziela po 2 X),
św. Leonarda Op. (nie­dziela po 6 X), — Odpust w kaplicy na cmentarzu

ks. Andrzej PikulaOdpusty