Obiekty sakralne na tere­nie parafii

1. Kościół, pw. św. Leonarda Op., na cmen­ta­rzu grzebalnym.

Pierw­szy kościół wznie­siony w r. 1630. Pod koniec w. XIX był on już w bar­dzo złym sta­nie. Obec­nie ist­nie­jący, pw. św. Leonarda Op. (poprzed­nio to samo wezwa­nie), został zbu­do­wany w latach 1908–1909 kosz­tem para­fii i ordy­na­cji zamoj­skiej. W latach 1945–1946 prze­pro­wa­dzono remont dachu, w latach sie­dem­dzie­sią­tych ponowny remont dachu i całej świą­tyni.
Kościół muro­wany, otyn­ko­wany, jed­no­na­wowy, neo­go­tycki, 2 zakry­stie, na kościele 2 wie­życzki. W drew­nia­nym ołta­rzu neo­go­tyc­kim jest obraz św. Leonarda, pod kościo­łem krypta ze szcząt­kami trzech pro­bosz­czów. Odpra­wiają się tu nabo­żeń­stwa 1, 2 XI i w dzień św. Leonarda (6 XI).

3 (3) 3 (2) 3 (1) 1 (10) 1 (9) 1 (6) 1 (4) 1 (1) 2 (4) 2 (2) 2

2. Cer­kiew unicka, powstała w I poł. w. XVI, począt­kowo jako kościół łaciń­ski, a następ­nie jako para­fialna cer­kiew unicka. Romań­ski styl fun­da­men­tów oraz gru­bość murów, docho­dząca do 2 m., suge­rują, że była to począt­kowo świą­ty­nia łaciń­ska z prze­łomu w. XII/XIII, nosiła wezwa­nie Wnie­bo­wzię­cia (Zaśnię­cia) Naj­święt­szej Maryi Panny.

3. Kamienny krzyż, z w. XVI, przy ul. Zamoj­skiej, upa­mięt­nia­jący wypę­dze­nie arian ze Szczebrzeszyna.

4. Kaplica św. Jana Nepo­mu­cena, z w. XIX, przy ul. Partyzantów.

5. Muro­wane krzyże przy­drożne, pocz. w. XX, w: Kawę­czy­nie, Bro­dach Małych, Bło­niu, Szperówce.

ks. Andrzej PikulaObiekty sakralne na tere­nie parafii