Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych

Chcesz się czę­ściej uśmiechać?
  • Chcesz odkryć swoje talenty?
  • Chcesz poznać nowych ludzi?
  • Chcesz doświad­czyć praw­dzi­wej rado­ści Dziecka Bożego?
  • Chcesz wzra­stać w prze­ogrom­nej Miło­ści naj­lep­szego Taty na świecie?
Jeśli tak, to zapra­szamy Cię do wspól­noty Oazy Dzieci Bożych, która jest począt­kiem for­ma­cji Ruchu Świa­tło – Życie.

Dzieci Boże to Dzieci, które poprzez wspólną zabawę, śpiew i modli­twę uczą się odkry­wać, jak dobry jest Pan, poznają ile rado­ści daje trwa­nie przy Jego Sercu, a także jak ważna jest praca zespo­łowa. Oaza Dzieci Bożych nie tylko bawi, lecz rów­nież uczy i wycho­wuje do życia we wspól­no­cie z Bogiem i z ludźmi

Spo­tka­nia for­ma­cyjne w ciągu roku szkol­nego sku­pione są wokół trzech zagadnień:

   1. Dzie­cięc­two Boże w rela­cji do Ojca;
   2. Dzie­cięc­two Boże przez Syna;
   3. Dzie­cięc­two Boże w Duchu Świę­tym, we wspólnocie.

Zwień­cze­niem cięż­kiej pracy w ciągu roku szkol­nego są reko­lek­cje Oazy Dzieci Bożych prze­ży­wane w for­mie Oazy Waka­cyj­nej, gdzie na czas 15 dni gro­ma­dzą się Dzieci z całej die­ce­zji, aby we wspól­no­cie z mode­ra­to­rami i ani­ma­to­rami oraz rówie­śni­kami prze­żyć 15 tajem­nic Różańca Świętego.

Na spo­tka­nia w ciągu roku szkol­nego może przyjść KAŻDE DZIECKO, które roz­po­częło naukę w trze­ciej, czwar­tej i pią­tej kla­sie szkoły podstawowej.

Jeśli jesteś gotowy do wspól­nej zabawy, jeśli Twoja buzia jest w sta­nie pod­jąć nie­ga­snący uśmiech, gar­dło rado­sny śpiew a serce trud odkry­wa­nia Pana Boga, to ser­decz­nie zapra­szamy Cię do wspól­noty OAZY DZIECI BOŻYCH!!!

Zapra­szamy na naszą stronę klik­nij tutaj »»

adminOaza Dzieci Bożych