P1370551-Edit

Niedziela 20.08.2017

admin Aktualności, Ogłoszenia

XX Nie­dziela zwykła

  1. W litur­gii Kościoła: w ponie­dzia­łek św. Piusa X — papieża, wspo­mnie­nie; w czwar­tek św. Bar­tło­mieja Apo­stoła — święto
  2. W sobotę, 26 sierp­nia Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św. o godz. 7.00, 10.30 i 17.00.
  3. Nie­dziela”
  4. Zmarł.…

 

adminNiedziela 20.08.2017