Msza święta w 100. rocznicę urodzin Kpt. Stanisława Biziora

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Sta­ni­sław Bizior – pseud. „Śmi­gło”, „Eam”, ppor. rez., żoł­nierz Związku Walki Zbroj­nej – AK i Zrze­sze­nia Wol­ność i Niezawisłość

Uro­dził się 15 kwiet­nia 1918 r. w Szcze­brze­szy­nie, był synem Pawła i Kata­rzyny z d. Jóź­wia­kow­skiej. W 1940 r. wstą­pił do ZWZ, peł­niąc służbę w oddziale Tade­usza Kun­ce­wi­cza „Pod­kowy”. Ukoń­czył kon­spi­ra­cyjny Kurs Pod­cho­rą­żych Rezerwy. Po wkro­cze­niu Sowie­tów został zmo­bi­li­zo­wany do WP. Zde­zer­te­ro­wał z kursu ofi­cer­skiego w Zjed­no­czo­nej Szkole Lot­ni­czej WP w Zamo­ściu. Wio­sną 1946 r. pod­jął dzia­łal­ność kon­spi­ra­cyjną w Obwo­dzie WiN Zamość, obej­mu­jąc funk­cję komen­danta żan­dar­me­rii. W maju 1946 r. brał udział w akcji roz­bi­cia wię­zie­nia w Zamo­ściu, w wyniku któ­rej uwol­niono ponad 300 więź­niów. Ujaw­nił się 31 marca 1947 r. przed PUBP w Zamo­ściu. W marcu 1948 r. wstą­pił do II Inspek­to­ratu Zamoj­skiego AK pod dowódz­twem Mariana Pilar­skiego „Jara”. Peł­nił funk­cję dowódcy żan­dar­me­rii, a zara­zem komen­danta Rejonu Sita­niec w Obwo­dzie Zamość. Aresz­to­wany 13 kwiet­nia 1950 r. w Zamo­ściu przez funk­cjo­na­riu­szy WUBP w Lubli­nie. Wyro­kiem Woj­sko­wego Sądu Rejo­no­wego w Lubli­nie z 16 paź­dzier­nika 1951 r. ska­zany na karę śmierci, którą wyko­nano 4 marca 1952 r. w wię­zie­niu na Zamku w Lublinie.

Szczątki Sta­ni­sława Biziora odkryto 23 stycz­nia 2017 r. na Cmen­ta­rzu Rzym­sko­ka­to­lic­kim przy ul. Unic­kiej w Lubli­nie. 14 paź­dzier­nika 2017 r. jego szczątki spo­częły w kryp­cie Bazy­liki w Radecznicy.

Tekst pocho­dzi ze strony: www.ipn.gov.pl

P1410073 P1410092 P1410107 P1410110 P1410117 P1410118 P1410119 P1410122 P1410127 P1410128

ks. Andrzej PikulaMsza święta w 100. rocznicę urodzin Kpt. Stanisława Biziora