Legion Maryi

logo legionLegion Maryi powstał w Irlan­dii w 1921 roku. Zało­ży­cie­lem Legionu był Irland­czyk Frank Duff (1889–1980). Legion ma poma­gać Maryi w dopro­wa­dza­niu wszyst­kich dusz do Chry­stusa, Legion ma być armią, która zdo­bywa świat dla Chry­stusa przez Maryję. W Pol­sce próby two­rze­nia grup legio­no­wych zostały pod­jęte w 1948 roku. Ale dopiero na początku lat osiem­dzie­sią­tych, na życze­nie Ojca św. Jana Pawła II, Legion Maryi wzno­wił sku­tecz­nie swą dzia­łal­ność. Obec­nie ist­nieje już w wielu die­ce­zjach. Główne ośrodki Legionu Maryi to: War­szawa, Lublin, Zamość, Kato­wice. Legion jest kato­lic­kim ruchem apo­stol­stwa świec­kich, dzia­ła­ją­cym pod ducho­wym prze­wod­nic­twem kapła­nów. Na uwagę zasłu­guje fakt, że powstał on 44 lata przed ogło­sze­niem sobo­ro­wego Dekretu o apo­stol­stwie świec­kich. Człon­kami Legionu Maryi są ludzie świeccy, któ­rzy reali­zują Chry­stu­sowy nakaz „gło­sze­nia Ewan­ge­lii wszel­kiemu stwo­rze­niu”. Włą­czają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hie­rar­chia, lecz także wszy­scy wierni. For­ma­cji w duchu legio­no­wej świę­to­ści służą coty­go­dniowe zebra­nia. Patronką ruchu jest Maryja Nie­po­ka­lana. Człon­kiem Legionu Maryi może być każdy, kto świa­domy jest swo­jego miej­sca w Kościele kato­lic­kim, nie­za­leż­nie od wieku, wykształ­ce­nia, wyko­ny­wa­nego zawodu czy posia­da­nej wie­dzy reli­gij­nej. Każdy może dać innym świa­dec­two swo­jej wiary. Ist­nieją dwa rodzaje człon­ko­stwa w Legio­nie: człon­ko­wie aktywni i pomoc­ni­czy. Praca człon­ków aktyw­nych polega na docie­ra­niu do coraz szer­szych krę­gów ludzi, nie­sie­niu im wspar­cia ducho­wego, uła­twia­niu kon­taktu z kapła­nem, roz­mo­wach na tematy reli­gijne, odwie­dza­niu samot­nych i cho­rych w szpi­ta­lach, domach opieki, odwie­dza­niu wię­zień i schro­nisk dla nie­let­nich, pomocy przy orga­ni­za­cji Dnia Cho­rych w para­fii, przy­go­to­wy­wa­niu do sakra­men­tów dzieci i doro­słych (kate­cheza indy­wi­du­alna), roz­pro­wa­dza­niu prasy i ksią­żek kato­lic­kich, pro­wa­dze­niu grup dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych Legionu Maryi. Nato­miast człon­ko­wie pomoc­ni­czy mają obo­wią­zek modli­twy w inten­cji roz­woju Legionu Maryi i uczest­ni­cze­nia w zebra­niach raz w mie­siącu. Maryja czeka na wszyst­kich jako na swo­ich współ­pra­cow­ni­ków, na swoją armię, która prze­ciw­stawi się złu.

adminLegion Maryi