Kancelaria

Godziny urzę­do­wa­nia kan­ce­la­rii parafialnej

 8.00 — 9.00 oraz 15.30 — 16.30

Nie­dziela, uro­czy­sto­ści oraz pod­czas nabo­żeństw w kościele: Kan­ce­la­ria nieczynna

Sakra­menty udzie­lane w naszej parafii

* Sakra­ment chrztu.

Doku­menty wyma­gane do chrztu:
1. Metryka uro­dze­nia dziecka z USC
2. Dane per­so­nalne rodzi­ców i rodzi­ców chrzest­nych
3. Zaświad­cze­nie od pro­bosz­cza rodzi­ców chrzest­nych, że mogą zostać chrzest­nymi, jeśli pocho­dzą z innej para­fii niż nasza. Chrzest­nym może być osoba, która ukoń­czyła 16 lat, przy­jęła sakra­ment bierz­mo­wa­nia, jest wie­rzą­cym i prak­ty­ku­ją­cym kato­li­kiem. Nie mogą tej funk­cji peł­nić osoby będące w związku cywil­nym (bez ślubu kościel­nego).
4. W przy­padku dzieci spoza naszej para­fii - pozwo­le­nie wła­ści­wego pro­bosz­cza na chrzest poza parafią


* Sakra­ment bierz­mo­wa­nia — maj 2015 - przy­go­to­wa­nie pro­wa­dzi ks. Andrzej Dzido


* Pierw­sza Komu­nia święta - 24.05.2015 w kościele para­fial­nym. Przy­go­to­wa­nie pro­wa­dzi ks. Woj­ciech Suchowierz

* Komu­nia rocz­ni­cowa — nie będzie w 2015 roku


* Sakra­ment mał­żeń­stwa
Doku­menty wyma­gane do sakra­mentu mał­żeń­stwa:
1. Metryka chrztu (ważna 6 mie­sięcy)
2. Metryka zgonu współ­mał­żonka (doty­czy owdo­wia­łych)
3. Dowód oso­bi­sty
4. Zaświad­cze­nie o przy­ję­tym sakra­men­cie bierz­mo­wa­nia (lub odpo­wied­nia adno­ta­cja na metryce chrztu)
5. Zaświad­cze­nie o udziale w kon­fe­ren­cjach dla narze­czo­nych (kurs przed­mał­żeń­ski) i roz­mo­wach w Kato­lic­kiej Poradni Rodzin­nej - dwie roz­mowy
6. Zaświad­cze­nie o wygło­szo­nych zapo­wie­dziach (gdy były gło­szone poza naszą para­fią)
7. Zaświad­cze­nie o odby­tych spo­wie­dziach przed­ślub­nych (dostar­czamy bez­po­śred­nio przed ślu­bem)
8. Zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywil­nego (nie­zbędne gdy mał­żon­ko­wie chcą, aby ślub kościelny pocią­gał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub kon­kor­da­towy) lub akt ślubu, jeśli wcze­śniej zawarto zwią­zek cywilny

Narze­czeni obo­wią­zani są do odby­cia kursu przedmałżeńskiego. 


*Sakra­ment Cho­rych
Zgło­sze­nia cho­rych doko­nu­jemy w kan­ce­la­rii para­fial­nej.
W sytu­acjach szcze­gól­nych odwie­dzamy cho­rych w każ­dym cza­sie, tel. 84 682 10 25


* Zgło­sze­nie pogrzebu:
Należy przed­sta­wić akt zgonu, oraz jeśli jest zaświad­cze­nie o udzie­le­niu sakra­mentu cho­rych i wia­tyku (Komu­nii św. jeśli zgon nastą­pił poza para­fią lub w szpi­talu (wysta­wia je kape­lan szpitala)

 

adminKancelaria