Galilea

logo Galilea

Jeste­śmy wspól­notą kato­licką, dzia­ła­jącą już ponad 20 lat.

Żyjemy cha­ry­zma­tem Zgro­ma­dze­nia Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego,

tj. CHARYZMATEM  NADZIEI, i pod­le­gamy Prze­ło­żo­nemu tego zakonu.

Ist­nie­jemy i dzia­łamy w wielu die­ce­zjach Pol­ski, a także za gra­nicą, mając zezwo­le­nia miej­sco­wych władz kościelnych.

Podej­mu­jemy misję Nowej Ewan­ge­li­za­cji, czyli ewan­ge­li­za­cji ochrzczo­nych, zaczy­na­jąc od samych siebie.

Człon­ko­wie Wspól­noty spo­ty­kają się co tydzień w tzw. domach zmar­twych­wsta­nia na rado­snej modli­twie uwiel­bie­nia, czy­ta­niu i roz­wa­ża­niu Słowa Bożego oraz dzie­le­niu się swoim życiem i wiarą.

Zapra­szamy na te spo­tka­nia każ­dego, kto zechce w ten spo­sób razem z nami przy­bli­żać się do Boga.

Two­rzymy Szkołę Nowej Ewan­ge­li­za­cji św. Marka, która pro­wa­dzi kursy ewan­ge­li­za­cyjne i rekolekcje.

Słu­żymy w Cen­trum Ewan­ge­li­za­cji i Modli­twy w Stry­sza­wie, a także w filiach Wspól­noty Gali­lea w Pol­sce, Austrii, Buł­ga­rii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Ukra­inie, Nor­we­gii i Niem­czech oraz na zapro­sze­nie innych SNE, para­fii czy wspól­not i grup.

Zapra­szamy wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­nia, które odby­wają się w pry­wat­nych domach osób świec­kich na tere­nie naszej para­fii w każdy pią­tek o godz. 18.00 oraz na tere­nie para­fii św. Kata­rzyny w każdy czwar­tek o godz. 19.00 i w soboty o godz. 19.00 spo­tka­nia młodzieży.

Na spo­tka­niach w rado­snej atmos­fe­rze gro­ma­dzimy się, aby poprzez modli­twę i roz­wa­ża­nie Słowa Bożego spo­tkać żywego Chry­stusa i doświad­czyć mocy Jego zmartwychwstania.

adminGalilea