none

Elewacja kościoła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że roz­po­czy­namy prace przy ele­wa­cji naszego kościoła. Jest to jeden z eta­pów przy­go­to­wań do 400 rocz­nicy powsta­nia naszej świą­tyni. Pro­simy o wspar­cie modli­tewne i finan­sowe naszych prac. Mamy pozwo­le­nie Woje­wódz­kiego Kon­ser­wa­tora Zabytków.

Bank Pekao

22 1240 2005 1111 0010 6631 4427

ks. Andrzej PikulaElewacja kościoła