domowy kosciół

Domowy Kościół – niedziela informacyjna

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Wspólnoty

nie­dzielę 15 listo­pada na zakoń­cze­nie każ­dej Mszy Świę­tej, przed bło­go­sła­wień­stwem, mał­żeń­stwo z Oazy Rodzin (Domo­wego Kościoła), które przy­je­dzie do naszej para­fii da świa­dec­two o tej wspólnocie.

Spo­tka­nie dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych bez­po­śred­nio po każ­dej Mszy świętej.

Wspól­notę sta­nowi grupa mał­żeństw sakra­men­tal­nych (od 4 do 7), w róż­nym wieku, które chcą pogłę­biać swoją wiarę i rela­cję z Panem Bogiem.

Celem wspól­noty jest:

  • umac­nia­nie wiary
  • pie­lę­gno­wa­nie miło­ści małżeńskiej
  • ucze­nie się wła­ści­wego roz­wią­zy­wa­nia konfliktów
  • nawią­zy­wa­nie głęb­szych kon­tak­tów z dziećmi
  • doświad­cze­nie życia we wspólnocie

Spo­tka­nia odby­wają się raz w mie­siącu pod ducho­wym kie­row­nic­twem kapłana.

ks. Andrzej PikulaDomowy Kościół – niedziela informacyjna