Cmentarze

1. Cmen­tarz grze­balny rzym­sko­ka­to­licki, daw­niej także grec­ko­ka­to­licki i pra­wo­sławny, czynny, z końca XVIII w., w kształ­cie wydłu­żo­nego wie­lo­boku o pow. 5,26 ha, z podzia­łem na kwa­tery, ogro­dzony meta­lo­wymi przę­słami przy meta­lo­wych słupach

2. Cmen­tarz przy­cer­kiewny w Szcze­brze­szy­nie, daw­niej także grze­balny, nie­czynny, począt­kami sięga XIV/XV w., czynny do pocz. w. XIX, w kształ­cie wydłu­żo­nego wie­lo­boku o pow. 0,25 ha, ogro­dzony od ul. Sądo­wej cegla­nym murem, z pozo­sta­łych stron wysoka skarpa.

2. Cmen­tarz żoł­nie­rzy austriac­kich i rosyj­skich z I wojny świa­to­wej, przy ul. Zamoj­skiej — Kle­men­sów, nie­czynny, zało­żony w r. 1914, w kształ­cie pro­sto­kąta o pow. 0,02 ha

3. Mogiła przy Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Szczebrzeszynie

4. Cmen­tarz żydow­ski w Szcze­brze­szy­nie, nieczynny

adminCmentarze