Międzydekanalne rozgrywki w piłce nożnej LSO — 08.11.2014

ks. Andrzej Pikula Galeria, Wspólnoty

W dniu 8 listo­pada 2014 w Sitańcu odbyły się mię­dzy­de­ka­nalne roz­grywki w piłce noż­nej Litur­gicz­nej Służby Ołta­rza. Mini­stranci z naszej para­fii wysta­wiali dru­żynę w kate­go­rii wie­ko­wej 5–6 klasa szkoły pod­sta­wo­wej. Pomimo zacię­tej walki nie­stety nie udało im się przejść do …

ks. Andrzej PikulaMiędzydekanalne rozgrywki w piłce nożnej LSO — 08.11.2014

Oaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

23 wrze­śnia odbyło się spo­tka­nie dzieci i rodzi­ców powsta­ją­cej grupy Oazy Dzieci Bożych. O Ruchu Świa­tło Życie opo­wia­dały ani­ma­torki Gosia i Kasia, były tez zabawy inte­gra­cyjne. Grupę chłop­ców będzie pro­wa­dziła ani­ma­torka Kasia – spo­tka­nia odby­wać się będą w pią­tek o …

ks. Andrzej PikulaOaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

Oaza Dzieci Bożych — pierwsze spotkania

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

W ponie­dzia­łek i w środę w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 odbyły się spo­tka­nia z dziećmi klas trze­cich i czwar­tych na temat Oazy Dzieci Bożych. Chcemy aby ta grupa zaist­niała w naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Pierw­sze spo­tka­nie na tere­nie para­fii odbę­dzie się …

ks. Andrzej PikulaOaza Dzieci Bożych — pierwsze spotkania

XX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Człon­ko­wie Legionu Maryi z naszej para­fii oraz mię­dzy innymi z para­fii św. Kata­rzyny w Szcze­brze­szy­nie, ze Zwie­rzyńca i Kle­men­sowa uczest­ni­czyli w dniach 12 i 13 wrze­śnia w XX już Piel­grzymce Legionu Maryi na Jasną Górę. Zmie­rza­jąc do Pani Czę­sto­chow­skiej nawie­dzi­li­śmy Sanktuarium …

ks. Andrzej PikulaXX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

Ognisko Drużyny Harcerek Kropla

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Po połu­dniu w sobotę 6 wrze­śnia miało miej­sce pierw­sze powa­ka­cyjne spo­tka­nie naszej Dru­żyny Har­cer­skiej Dziew­cząt Kro­pla. Była i gra har­cer­ska, i apel oraz ogni­sko. W naj­bliż­szym cza­sie roz­pocz­nie się nabór do zastę­pów. Ser­decz­nie zapra­szamy uczniów klas pią­tych i szó­stych szkół …

ks. Andrzej PikulaOgnisko Drużyny Harcerek Kropla