nowe zycie 2018

Zaproszenie na Kurs Nowe Życie

admin Aktualności, Wspólnoty

  W imie­niu Wspól­noty Gali­lea ser­decz­nie zapra­szam na piękne reko­lek­cje o Bożej miło­ści. Kurs Nowe Życie to week­end spo­tka­nia z real­nie dzia­ła­ją­cym Bogiem, doświad­cze­nia Jego miło­ści, spoj­rze­nia razem z Nim na swoje życie i zyska­nia nowych per­spek­tyw i moż­li­wo­ści. Zapisy: …

adminZaproszenie na Kurs Nowe Życie
domowy kosciół

Domowy Kościół – niedziela informacyjna

admin Aktualności, Wspólnoty

W nie­dzielę 15 listo­pada na zakoń­cze­nie każ­dej Mszy Świę­tej, przed bło­go­sła­wień­stwem, mał­żeń­stwo z Oazy Rodzin (Domo­wego Kościoła), które przy­je­dzie do naszej para­fii da świa­dec­two o tej wspól­no­cie. Spo­tka­nie dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych bez­po­śred­nio po każ­dej Mszy świę­tej. Wspól­notę sta­nowi grupa mał­żeństw sakra­men­tal­nych (od 4 do 7), …

adminDomowy Kościół – niedziela informacyjna
ministrant-funkcje

Zostań ministrantem

admin Aktualności, Wspólnoty

Trwa nabór na mini­stran­tów. Ser­decz­nie zapra­szamy chłop­ców po Pierw­szej Komu­nii świę­tej, ale także młod­szych do pod­ję­cia służby w sze­re­gach Litur­gicz­nej Służby Ołta­rza. Czym jest Litur­giczna Służba Ołta­rza? Gro­ma­dzi chłop­ców z naszej para­fii, któ­rzy służą przy ołta­rzu Pana Jezusa. Służba jest …

adminZostań ministrantem