ogloszenia 6

Niedziela 30.04.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­ka­nocy We wto­rek wspo­mnie­nie św. Ata­na­zego, w środę Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, Głów­nej Patronki Pol­ski oraz Święto Naro­dowe Kon­sty­tu­cji 3-go Maja. Msze św. jak w nie­dzielę. O godz. 10.30 Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 przed­stawi pro­gram religijno-patriotyczny. Pamię­tajmy także …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 30.04.2017r.
ogloszenia 6

Niedziela 23.04.2017r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­ka­nocy Miło­sier­dzia Bożego Dziś Nie­dziela Miło­sier­dzia Bożego. Dziś także roz­po­czy­namy Tydzień Miło­sier­dzia. Zachę­camy do czę­stej modli­twy Koronką do Bożego Miło­sier­dzia. Jutro Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha prze­nie­siona z  dzi­siej­szej nie­dzieli. Dziś imie­niny ks. Woj­cie­cha, we wto­rek św. Marka Ewangelisty — …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 23.04.2017r.
ogloszenia 5-Edit

17.04.2017r. Poniedziałek Wielkanocny

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Roz­po­czy­namy “Biały Tydzień” — oktawę Wiel­ka­nocy, która jest prze­dłu­że­niem świę­to­wa­nia pamiątki Zmar­twych­wsta­nia Pana Jezusa na cały tydzień, dla­tego w pią­tek nie obo­wią­zuje wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. W przy­szłą nie­dzielę, Święto Miło­sier­dzia Bożego Msza św. o godz. 12.00 zosta­nie odpra­wiona na …

ks. Andrzej Pikula17.04.2017r. Poniedziałek Wielkanocny
ogloszenia 4.1

Niedziela 9.04.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Nie­dziela Pal­mowa Dziś prze­ży­wamy Nie­dzielę Pal­mową, czyli Męki Pań­skiej. Poświę­ce­nie palm na każ­dej Mszy świę­tej. Pro­ce­sja z pal­mami o godz. 10.30. Dzi­siej­szy dzień zgod­nie z wolą papieża jest także Świa­to­wym Dniem Mło­dzieży prze­ży­wa­nym w die­ce­zjach. W Wielki Czwar­tek Msza święta …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 9.04.2017r.
ogłoszenia 45-2

Niedziela 02.04.2017r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­kiego Postu Dziś po Mszy św. o godz. 16.oo wyru­szy z kościoła św. Kata­rzyny Droga Krzy­żowa uli­cami naszego mia­sta i zakoń­czy się w naszym kościele. Zachę­camy do udziału. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 10.30 odbę­dzie się zmiana tajemnic …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 02.04.2017r.
ogłoszenia 45-2

Niedziela 26.03.2017r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­kiego Postu Dziś zbiórka do puszki na Kato­lic­kie Radio Zamość i na kwiaty do Grobu Pań­skiego. W Wiel­kim Poście  nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek Drogę Krzy­żową o godz. 15.30 dla dzieci i 16.30 dla doro­słych i w nie­dzielę Gorz­kie Żale …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 26.03.2017r.
ogłoszenia 45-2

Niedziela 19.03.2017

admin Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­kiego Postu Jutro Uro­czy­stość św. Józefa Oblu­bieńca NMP prze­nie­siona ze względu na Nie­dzielę Wiel­kiego Postu. Msze św. o godz. 7.oo i 17.oo. W Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek Droga Krzy­żowa  o godz. 15.30 dla dzieci o o godz. 16.30 …

adminNiedziela 19.03.2017
ogłoszenia 45-2

Niedziela 12.03.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­kiego Postu Dziś zbiórka do puszki na “Kra­jowy Fun­dusz Misyjny”. W Wiel­kim Poście zapra­szamy na nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek Droga Krzy­żowa o 15.30 dla dzieci, o  16.30 dla doro­słych, w nie­dzielę o godz. 16.30 Gorz­kie Żale. Próba asy­sty świątecznej — …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 12.03.2017 r.
ogłoszenia 45-2

Niedziela 5.03.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

I Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dzielę o godz. 16.30. Ser­decz­nie zapra­szamy. Kate­chezy przed­mał­żeń­skie obędą się 21 i 28 …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 5.03.2017r.
ogloszenia 417a

Niedziela 26.02.2017r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

VIII Nie­dziela zwy­kła O dziś do soboty trwa Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Narodu. W Środę Popiel­cową roz­po­czy­namy Wielki Post. W Środę Popiel­cową Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo z posy­pa­niem głów popio­łem. Zachę­camy do uczyn­ków pokut­nych. W Środę …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 26.02.2017r.