ogloszenia 33333

Niedziela 16.11.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXXIII Nie­dziela zwy­kła Z Kalen­da­rza Kościel­nego: w ponie­dzia­łek wsp. św. Elż­biety Węgier­skiej, we wto­rek  Święto Poświę­ce­nia Kościoła Kate­dral­nego w Zamo­ściu, w środę bł. Salo­mei, w czwar­tek św. Rafała Kali­now­skiego, w pią­tek Ofia­ro­wa­nia NMP, w sobotę św. Cecy­lii — patronki muzyki kościelnej. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 16.11.2014 r.
ogloszenia 333

Niedziela 09.11.2014r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXXII Nie­dziela zwy­kła, Święto poświę­ce­nia Bazy­liki Late­rań­skiej Dziś w kościele św. Leonarda odpust. Msza św. o godz. 12.00 na cmen­ta­rzu. Dzi­siaj Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie o godz. 17.00. Przyj­mu­jemy jesz­cze inten­cje na Mszę św. zbio­rową. We wto­rek przypada …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 09.11.2014r.
ogloszenia 33

Niedziela 02.11.2014 r

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Dzień Zaduszny We wto­rek wsp. św. Karola Boro­me­usza. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 12.oo odpra­wimy Mszę św. ku czci św. Leonarda na cmen­ta­rzu. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.oo w kościele. W przy­szłą nie­dzielę rów­nież  o godz. 17.oo odprawimy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 02.11.2014 r
ogloszenia 3

Niedziela 26.10.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXX Nie­dziela zwy­kła W sobotę Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze św. jak w nie­dzielę. Msza św. o godz. 12.oo na cmen­ta­rzu. W nie­dzielę ten sam porzą­dek. Nie ma Mszy sw. o godz. 12,oo w kościele. Po Mszy św. na cmen­ta­rzu 1 …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 26.10.2014 r.
ogloszenia 3

Niedziela 19.10.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXIX Nie­dziela zwy­kła W ponie­dzia­łek wsp. św. Jana Kan­tego, we wto­rek bł. Jakuba Strze­mię, w środę św. Jana Pawła II. Codzien­nie o godz. 16.30 odpra­wiamy róża­niec. Ser­decz­nie zachę­camy do udziału w modli­twie różań­co­wej. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. o godz. 10.30 …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 19.10.2014 r.
ogloszenia 3

Niedziela 12.10.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXVIII Nie­dziela zwy­kła Dziś prze­ży­wamy XIV Dzień Papie­ski. O godz. 10.30 ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 przed­sta­wią pro­gram oko­licz­no­ściowy. Ser­decz­nie zapra­szamy. Dziś zbiórka do puszki na Fun­dusz Sty­pen­dialny Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia. Dziś po Aka­de­mii papie­skiej spo­tka­nie Oazy Dzieci Bożych w salce. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 12.10.2014 r.
ogloszenia 3

Niedziela 05.10.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXVII Nie­dziela zwy­kła W przy­szłą nie­dzielę Dzień Papie­ski. Pro­gram oko­licz­no­ściowy przed­stawi Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 o godz. 10.30. Ser­decz­nie zapra­szamy! Zbiórka na Fun­dusz Sty­pen­dialny Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. o godz. 10.30 i po pro­gra­mie okolicznościowym …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 05.10.2014 r.
ogloszenia 3

Niedziela 28.09.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXVI Nie­dziela zwy­kła Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 poświę­ce­nie różań­ców dla dzieci, które przy­go­to­wują się do przy­ję­cia I Komu­nii świę­tej. Jutro święto śś Archa­nio­łów Michała, Gabriela i Rafała, we wto­rek św. Hie­ro­nima, w środę św. Teresy od Dzieciątka …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 28.09.2014 r.
ogloszenia 3

Niedziela 21.09.2014r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

 XXV Nie­dziela zwy­kła Dzi­siaj ofiary do puszki na Kato­lic­kie Radio Zamość. Ser­deczne “Bóg zapłać” za zło­żone ofiary. Dziś 48. Świa­towy Dzień  Środ­ków Spo­łecz­nego Prze­kazu. Pamię­tajmy w modli­twie  o pra­cow­ni­kach mediów. W litur­gii Kościoła w tym tygo­dniu: ponie­dzia­łek -  wsp. bł. Bernardyny …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 21.09.2014r.
ogloszenia 3

Niedziela 14.09.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXIV Nie­dziela zwy­kła. Święto Pod­wyż­sze­nia Krzyża świę­tego  W litur­gii Kościoła w tym tygo­dniu: Ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP Bole­snej Wto­rek – śś. mm Kor­ne­liu­sza papieża i Cypriana biskupa Czwar­tek – św. Sta­ni­sława Kostki Sobota – św. mm Andrzeja Kim Taegon, Pawła …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 14.09.2014 r.