ogloszenia 3

Niedziela 28.09.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXVI Nie­dziela zwy­kła Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 poświę­ce­nie różań­ców dla dzieci, które przy­go­to­wują się do przy­ję­cia I Komu­nii świę­tej. Jutro święto śś Archa­nio­łów Michała, Gabriela i Rafała, we wto­rek św. Hie­ro­nima, w środę św. Teresy od Dzieciątka …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 28.09.2014 r.
ogloszenia 3

Niedziela 21.09.2014r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

 XXV Nie­dziela zwy­kła Dzi­siaj ofiary do puszki na Kato­lic­kie Radio Zamość. Ser­deczne “Bóg zapłać” za zło­żone ofiary. Dziś 48. Świa­towy Dzień  Środ­ków Spo­łecz­nego Prze­kazu. Pamię­tajmy w modli­twie  o pra­cow­ni­kach mediów. W litur­gii Kościoła w tym tygo­dniu: ponie­dzia­łek -  wsp. bł. Bernardyny …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 21.09.2014r.
ogloszenia 3

Niedziela 14.09.2014 r.

admin Aktualności, Ogłoszenia

XXIV Nie­dziela zwy­kła. Święto Pod­wyż­sze­nia Krzyża świę­tego  W litur­gii Kościoła w tym tygo­dniu: Ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP Bole­snej Wto­rek – śś. mm Kor­ne­liu­sza papieża i Cypriana biskupa Czwar­tek – św. Sta­ni­sława Kostki Sobota – św. mm Andrzeja Kim Taegon, Pawła …

adminNiedziela 14.09.2014 r.