ogloszenia 7

Niedziela 29.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­ka­nocy We środę  wsp. św. Ata­na­zego, w czwar­tek Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, Msze św. jak w nie­dzielę. Msza św. za Ojczy­znę o godz. 10.30,  w pią­tek wsp. św. Flo­riana. Jutro dzień imie­nin Paste­rza Die­ce­zji i Pana Kościel­nego. Pamiętajmy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 29.04.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 22.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­ka­nocna czyli Dobrego Paste­rza Jutro Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, Bpa M, imie­niny ks. Woj­cie­cha. Msza św. w Jego inten­cji jutro o godz. 17,oo. Ser­decz­nie zapra­szamy! w środę św. Marka Ewan­ge­li­sty. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. wie­czo­ro­wej kate­cheza przed …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 22.04.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 05.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­ka­nocy Dziś roz­po­czyna się Ogól­no­pol­ski Tydzień Biblijny. Jutro o godz. 9.oo będzie cele­bro­wana Msza św. w inten­cji kapt. Sta­ni­sława Biziora  i Żoł­nie­rzy Wyklę­tych. w ramach obcho­dów 100 rocz­nicy odzy­ska­nie Nie­pod­le­gło­ści i w 100 rocz­nicę uro­dzin Kpt. Sta­ni­sława Biziora. Wszystkich …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 05.04.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 08.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­ka­nocy czyli Miło­sier­dzia Bożego Jutro Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skiego prze­nie­siona z Wiel­kiego Tygo­dnia. Msze św. o godz. 7.00, 10.30 i 17.00. Uro­czy­stość ta obcho­dzona jest jako Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziecka Poczę­tego. Otoczmy modli­twą każde poczęte …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 08.04.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 18.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­kiego Postu Jutro uro­czy­stość św. Józefa. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo W czwar­tek roz­po­czy­namy reko­lek­cje wiel­ko­postne. Pro­gram reko­lek­cji wiel­ko­post­nych: Czwar­tek godz. 17.oo — roz­po­czę­cie Pią­tek : Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo dla dzieci, 10.30, 12.oo i …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 11.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dzielę o godz. 16.30. Zapra­szamy do udziału w tych nabo­żeń­stwach. Za …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 11.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 04.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dziele o godz. 16.30. Spo­tka­nie KSM w ponie­dzia­łek po Mszy św. o …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 04.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 25.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­kiego Postu W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek pod­czas Drogi Krzy­żo­wej. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 25.02.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 18.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

I Nie­dziela Wiel­kiego Postu W czwar­tek Święto Kate­dry św. Pio­tra Apo­stoła. W pią­tek na Mszy św. o godz. 17.00 ośmiu chłop­ców złoży swoje przy­rze­cze­nia mini­stranc­kie i zosta­nie ofi­cjal­nie włą­czo­nych do służby litur­gicz­nej. Na tę uro­czy­stość zapra­szamy ich bli­skich i rodzi­ców oraz …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.02.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 11.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

VI Nie­dziela zwy­kła Dzi­siaj, w Świa­towy Dzień Cho­rego, naszymi modli­twami ota­czamy cho­rych i cier­pią­cych. Dziś roz­po­czy­namy Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Narodu. We wto­rek o godz. 17.oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. odpu­stowa ku czci św. Walen­tego. Ser­decz­nie zapra­szamy. W Środę Popielcową …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 11.02.2018 r.