ogloszenia 6

Niedziela 20.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Zesła­nie Ducha Świę­tego Jutro święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.00, 10.30 i 17.00., w czwar­tek Jezusa Chry­stusa Naj­wyż­szego i Wiecz­nego Kapłana,w sobotę św. Filipa Neri. W przy­szłą nie­dzielę na Mszy św. o godz. 10.30 Komu­nia św. Rocznicowa. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 20.05.2018 r.
ogloszenia 7

Niedziela 13.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Wnie­bo­wstą­pie­nie Pań­skie Jutro święto św. Macieja Apo­stoła, w środę św. Andrzeja Boboli. Dziś o godz. 10.30 Pierw­sza Komu­nia święta. Od jutra roz­po­czyna się tzw. Biały Tydzień i będzie trwał do czwartku włącz­nie. W sobotę zaś dzieci komu­nijne wyjadę na pielgrzymkę …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 13.05.2018 r.
ogloszenia 7

Niedziela 06.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

VI Nie­dziela Wiel­ka­nocy We wto­rek uro­czy­stość św. Sta­ni­sława Bp m. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10.30 I Komu­nia św. Spo­wiedź przed I Komu­nią w pią­tek od godz. 16.oo. Próba gene­ralna przed I Komu­nią w środę po Mszy św. o godz. 17.00. Spo­tka­nie organizacyjne …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 06.05.2018 r.
ogloszenia 7

Niedziela 29.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­ka­nocy We środę  wsp. św. Ata­na­zego, w czwar­tek Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, Msze św. jak w nie­dzielę. Msza św. za Ojczy­znę o godz. 10.30,  w pią­tek wsp. św. Flo­riana. Jutro dzień imie­nin Paste­rza Die­ce­zji i Pana Kościel­nego. Pamiętajmy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 29.04.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 22.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­ka­nocna czyli Dobrego Paste­rza Jutro Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, Bpa M, imie­niny ks. Woj­cie­cha. Msza św. w Jego inten­cji jutro o godz. 17,oo. Ser­decz­nie zapra­szamy! w środę św. Marka Ewan­ge­li­sty. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. wie­czo­ro­wej kate­cheza przed …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 22.04.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 05.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­ka­nocy Dziś roz­po­czyna się Ogól­no­pol­ski Tydzień Biblijny. Jutro o godz. 9.oo będzie cele­bro­wana Msza św. w inten­cji kapt. Sta­ni­sława Biziora  i Żoł­nie­rzy Wyklę­tych. w ramach obcho­dów 100 rocz­nicy odzy­ska­nie Nie­pod­le­gło­ści i w 100 rocz­nicę uro­dzin Kpt. Sta­ni­sława Biziora. Wszystkich …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 05.04.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 08.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­ka­nocy czyli Miło­sier­dzia Bożego Jutro Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skiego prze­nie­siona z Wiel­kiego Tygo­dnia. Msze św. o godz. 7.00, 10.30 i 17.00. Uro­czy­stość ta obcho­dzona jest jako Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziecka Poczę­tego. Otoczmy modli­twą każde poczęte …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 08.04.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 18.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­kiego Postu Jutro uro­czy­stość św. Józefa. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo W czwar­tek roz­po­czy­namy reko­lek­cje wiel­ko­postne. Pro­gram reko­lek­cji wiel­ko­post­nych: Czwar­tek godz. 17.oo — roz­po­czę­cie Pią­tek : Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo dla dzieci, 10.30, 12.oo i …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 11.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dzielę o godz. 16.30. Zapra­szamy do udziału w tych nabo­żeń­stwach. Za …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 11.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 04.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dziele o godz. 16.30. Spo­tka­nie KSM w ponie­dzia­łek po Mszy św. o …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 04.03.2018 r.