P1370551-Edit

Niedziela 18.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­kiego Postu Jutro uro­czy­stość św. Józefa. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo W czwar­tek roz­po­czy­namy reko­lek­cje wiel­ko­postne. Pro­gram reko­lek­cji wiel­ko­post­nych: Czwar­tek godz. 17.oo — roz­po­czę­cie Pią­tek : Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo dla dzieci, 10.30, 12.oo i …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 11.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dzielę o godz. 16.30. Zapra­szamy do udziału w tych nabo­żeń­stwach. Za …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 11.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 04.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dziele o godz. 16.30. Spo­tka­nie KSM w ponie­dzia­łek po Mszy św. o …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 04.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 25.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­kiego Postu W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek pod­czas Drogi Krzy­żo­wej. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 25.02.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 18.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

I Nie­dziela Wiel­kiego Postu W czwar­tek Święto Kate­dry św. Pio­tra Apo­stoła. W pią­tek na Mszy św. o godz. 17.00 ośmiu chłop­ców złoży swoje przy­rze­cze­nia mini­stranc­kie i zosta­nie ofi­cjal­nie włą­czo­nych do służby litur­gicz­nej. Na tę uro­czy­stość zapra­szamy ich bli­skich i rodzi­ców oraz …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.02.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 11.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

VI Nie­dziela zwy­kła Dzi­siaj, w Świa­towy Dzień Cho­rego, naszymi modli­twami ota­czamy cho­rych i cier­pią­cych. Dziś roz­po­czy­namy Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Narodu. We wto­rek o godz. 17.oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. odpu­stowa ku czci św. Walen­tego. Ser­decz­nie zapra­szamy. W Środę Popielcową …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 11.02.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 04.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela zwy­kła W przy­szłą nie­dzielę będziemy obcho­dzić Świa­towy Dzień Cho­rego. W ponie­dzia­łek wsp. św. Agaty. Poświę­ce­nie soli w cza­sie Mszy św. o godz. 7.oo i 17.oo. We wto­rek św. Pawła Miki i Towa­rzy­szy, w sobotę św. Scho­la­styki. Zbiórka dla …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 04.02.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 28.01. 2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela zwy­kła W środę wsp. św. Jana Bosko, w pią­tek Ofia­ro­wa­nie Pań­skie. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo. Poświę­ce­nie grom­nic na każ­dej Mszy św. Zbiórka ofiar do puszki dla sióstr klau­zu­ro­wych. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwartek, …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 28.01. 2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 21.01.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela zwy­kła W środę wsp. św. Fran­ciszka Sale­zego, w czwar­tek święto Nawró­ce­nia św. Pawła Apo­stoła, w pią­tek św. Tymo­te­usza i Tytusa. W pią­tek Dzień Islamu w Kościele Kato­lic­kim. Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów na mini­stran­tów w sobotę o godz. 10.00. “Nie­dziela”. Zakończyliśmy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 21.01.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 14.01.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Zwy­kła W łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem kato­lic­kim prze­ży­wamy dziś 104. Świa­towy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zgod­nie z zachętą księży bisku­pów o godz. 9.00 będziemy cele­bro­wać Mszę świętą z for­mu­la­rza „Msza za uchodź­ców i wygnańców”. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 14.01.2018 r.