P1370551-Edit

Niedziela 14.01.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Zwy­kła W łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem kato­lic­kim prze­ży­wamy dziś 104. Świa­towy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zgod­nie z zachętą księży bisku­pów o godz. 9.00 będziemy cele­bro­wać Mszę świętą z for­mu­la­rza „Msza za uchodź­ców i wygnańców”. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 14.01.2018 r.
bpmarian

Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka dotyczące głoszenia niedzielnych katechez

admin Aktualności, Ogłoszenia

Dro­dzy Dusz­pa­ste­rze i Wierni Die­ce­zji Zamojsko-Lubaczowskiej   Prze­ży­wany Jubi­le­usz 25-lecia powsta­nia naszego Kościoła Die­ce­zjal­nego wzywa nas do wdzięcz­no­ści Bogu za wszel­kie dary i łaski, jakie stały się naszym udzia­łem na prze­strzeni ostat­niego ćwierć­wie­cza, ale jed­no­cze­śnie sta­wia przed nami ważne zadanie …

adminSłowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka dotyczące głoszenia niedzielnych katechez
P1370551-Edit

Niedziela 7.01.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Święto Chrztu Pań­skiego Dziś koń­czymy w litur­gii okres Naro­dze­nia Pań­skiego, cho­ciaż kolędy śpie­wamy tra­dy­cyj­nie do 2 lutego. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10.30 Jasełka w wyko­na­niu dzieci z Przed­szkola Samo­rzą­do­wego. W ponie­dzia­łek po Mszy św. o godz. 17.30 w salce …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 7.01.2017 r.

Plan wizyty duszpasterskiej

admin Aktualności, Ogłoszenia

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ PONIEDZIAŁEK 08.01.2018 OD. GODZ. 15.30 ul. Zamoj­ska nry parzy­ste, ul. Lubel­ska   WTOREK 09.01.2018 OD. GODZ. 15.30 ul. Zamoj­ska nry nie­pa­rzy­ste, ul. Zie­lona – domy pry­watne i oba bloki   ŚRODA 10.01.2018 OD GODZ. 15.30 ul. Szkolna 5, …

adminPlan wizyty duszpasterskiej
P1370551-Edit

1.01.2018r. Uroczystość Swiętej Bożej Rodzicielki

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

Dziś obcho­dzimy Świa­towy Dzień Pokoju. W sobotę o godz. 10,30 wyru­szy Orszak Trzech Króli. Ser­decz­nie zapra­szamy do wzię­cia udziału. W sobotę rów­nież o godz. 12,oo nasza orkie­stra zagra kon­cert kolęd. Ser­decz­nie zapraszamy.

ks. Andrzej Pikula1.01.2018r. Uroczystość Swiętej Bożej Rodzicielki
P1370551-Edit

Niedziela 31.12.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Święto Świę­tej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa Dziś ostatni dzień roku 2017.  Nie­szpory dziękczynne-przebłagalne po Mszy św.o godz. 17.oo. Jutro Nowy Rok, Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­cielki Maryi, Matki Odku­pi­ciela Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.oo i 17.oo. Nie ma Mszy św. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 31.12.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 24.12.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela Adwentu Dziś o pół­nocy Pasterka. Następna Msza św. w dzień Bożego Naro­dze­nia o godz. 9.oo. Nie ma Mszy św. o godz. 7.oo. W uro­czy­stość św. Szcze­pana Msze św. jak w nie­dziele. W święto św. Jana  Msze św. o …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 24.12.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 17.12.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Adwentu W pią­tek o godz. 17.oo roz­po­czy­namy Reko­lek­cje Adwen­towe. W sobotę Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo, 10.30, 12.oo i 17.oo. Spo­wiedź pół godziny przed każdą Mszą św. W nie­dzielę koń­czymy Reko­lek­cje. W nie­dzielę, w którą w tym …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 17.12.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 03.12.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

I Nie­dziela Adwentu Dziś I Nie­dziela Adwentu. Roz­po­czy­namy Nowy Rok Kościelny. W Adwen­cie odpra­wiamy Roraty w środę i w sobotę o godz. 17.oo. Dziś na Mszy św. o godz. 10.30 poświę­ce­nie meda­li­ków dla dzieci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii świę­tej. W …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 03.12.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 26.11.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Uro­czy­stość Chry­stusa Króla Dziś ostat­nia nie­dziela roku litur­gicz­nego, Uro­czy­stość Chry­stusa Króla Wszech­świata. Dziś taca na Wyż­sze Semi­na­rium Duchowne naszej Die­ce­zji. W przy­szłą nie­dzielę roz­po­czy­namy w Kościele Adwent, czas, który ma nas przy­go­to­wać na Święta Naro­dze­nia Pań­skiego i do naszego spo­tka­nia z …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 26.11.2017 r.