ogloszenia 7

Niedziela 12.08.2018r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XIX Nie­dziela zwy­kła We wto­rek wsp. św. Mak­sy­mi­liana Kolbe, w środę Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. o godz. 9.oo, 10.30, 12.oo i 17.oo. Pod­czas wszyst­kich Mszy św. poświę­ce­nie ziół i zbóż. O godz. 10.30 uro­czy­ście poże­gnamy naszych Księży Wika­riu­szy: ks. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 12.08.2018r.
P1370551-Edit

Niedziela 5.08.2018r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XVIII Nie­dziela zwy­kła Jutro święto Prze­mie­nie­nia Pań­skiego, w czwar­tek św. Teresy Bene­dykty od Krzyża, w pią­tek św. Waw­rzyńca, w sobotę św. Klary. “Nie­dziela”. Ofiary:  bezim. 200 zł. ze Szkol­nej 13, bezim.  5 x 100. Ser­deczne “Bóg zapłać”. Pro­wa­dzimy prace przy kościele. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 5.08.2018r.
P1370551-Edit

Niedziela 24.06.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­ciela W dniu wczo­raj­szym Ks. Biskup zwol­nił z funk­cji wika­riu­sza naszej para­fii ks. Andrzeja Dzido i mia­no­wał go wika­riu­szem para­fii św. Miko­łaja w Hru­bie­szo­wie oraz ks. Woj­cie­cha Sucho­wie­rza i mia­no­wał go wika­riu­szem para­fii Prze­mie­nie­nia Pań­skiego w …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 24.06.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 17.06.2018r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XI Nie­dziela zwy­kła W czwar­tek przy­pada wsp. św. Aloj­zego Gon­zagi. We wto­rek nasi mini­stranci oraz mło­dzież z terenu para­fii wyjeż­dżają na Die­ce­zjalną Piel­grzymkę Mini­stran­tów do Zamo­ścia oraz Olim­piadę Spor­tową. Wyjazd o godz. 8.30 z par­kingu przy szkole pod­sta­wo­wej nr 1. W piątek …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 17.06.2018r.
P1370551-Edit

Niedziela 10.06.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

X Nie­dziela zwy­kła We wto­rek, 12 czerwca , 19 rocz­nica pobytu św. Jana Pawła II w Zamo­ściu. W kate­drze zamojskiej-IV Die­ce­zjalny Dzień osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Msza św. o godz. 10.oo. W ponie­dzia­łek wsp. św.Barnaby Apo­stoła, we wto­rek bło­go­sła­wio­nych ks. Zyg­munta Pisarskiego …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 10.06.2018 r.
ogloszenia 7

Niedziela 03.06.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IX Nie­dziela zwy­kła We wto­rek przy­pada wsp. św. Boni­fa­cego, w pią­tek Uro­czy­stość Naj­święt­szego Serca Pana Jezusa — Msze św. o godz. 7.00 i 17.00, w sobotę Nie­po­ka­la­nego Serca Naj­święt­szej Maryi Panny. W czwar­tek o godz. 17,oo zakoń­cze­nie oktawy Bożego Ciała, poświęcenie …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 03.06.2018 r.
ogloszenia 7

Niedziela 27.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Uro­czy­stość Trójcy Naj­święt­szej W czwar­tek przy­pada Uro­czy­stość Bożego Ciała. Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo, 10.30 i 17.oo. Nie ma Mszy św. o godz. 12.oo. O godz. 10.30 będzie cele­bro­wana Msza św. wspól­nie z Para­fią św. Kata­rzyny i po Mszy św. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 27.05.2018 r.
ogloszenia 6

Niedziela 20.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Zesła­nie Ducha Świę­tego Jutro święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.00, 10.30 i 17.00., w czwar­tek Jezusa Chry­stusa Naj­wyż­szego i Wiecz­nego Kapłana,w sobotę św. Filipa Neri. W przy­szłą nie­dzielę na Mszy św. o godz. 10.30 Komu­nia św. Rocznicowa. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 20.05.2018 r.
ogloszenia 7

Niedziela 13.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Wnie­bo­wstą­pie­nie Pań­skie Jutro święto św. Macieja Apo­stoła, w środę św. Andrzeja Boboli. Dziś o godz. 10.30 Pierw­sza Komu­nia święta. Od jutra roz­po­czyna się tzw. Biały Tydzień i będzie trwał do czwartku włącz­nie. W sobotę zaś dzieci komu­nijne wyjadę na pielgrzymkę …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 13.05.2018 r.
ogloszenia 7

Niedziela 06.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

VI Nie­dziela Wiel­ka­nocy We wto­rek uro­czy­stość św. Sta­ni­sława Bp m. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10.30 I Komu­nia św. Spo­wiedź przed I Komu­nią w pią­tek od godz. 16.oo. Próba gene­ralna przed I Komu­nią w środę po Mszy św. o godz. 17.00. Spo­tka­nie organizacyjne …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 06.05.2018 r.