Oaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

admin Aktualności, Galeria, Wspólnoty

23 wrze­śnia odbyło się spo­tka­nie dzieci i rodzi­ców powsta­ją­cej grupy Oazy Dzieci Bożych. O Ruchu Świa­tło Życie opo­wia­dały ani­ma­torki Gosia i Kasia, były tez zabawy inte­gra­cyjne. Grupę chłop­ców będzie pro­wa­dziła ani­ma­torka Kasia – spo­tka­nia odby­wać się będą w pią­tek o …

adminOaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

Dekanalne spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016

admin Aktualności, Galeria

19 wrze­śnia w Two­ry­czo­wie odbyło się deka­nalne spo­tka­nie for­ma­cyjne mło­dzieży w ramach przy­go­to­wa­nia do Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w 2016 roku w Kra­ko­wie. Litur­gię Słowa popro­wa­dził ks. Sła­wo­mir Korona. Uczest­ni­czy mięli także oka­zję obej­rzeć Teatr cieni poświę­cony bł. Karo­li­nie Kózkównej.  

adminDekanalne spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016

XX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

admin Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Człon­ko­wie Legionu Maryi z naszej para­fii oraz mię­dzy innymi z para­fii św. Kata­rzyny w Szcze­brze­szy­nie, ze Zwie­rzyńca i Kle­men­sowa uczest­ni­czyli w dniach 12 i 13 wrze­śnia w XX już Piel­grzymce Legionu Maryi na Jasną Górę. Zmie­rza­jąc do Pani Czę­sto­chow­skiej nawie­dzi­li­śmy Sanktuarium …

adminXX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

Ognisko Drużyny Harcerek Kropla

admin Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Po połu­dniu w sobotę 6 wrze­śnia miało miej­sce pierw­sze powa­ka­cyjne spo­tka­nie naszej Dru­żyny Har­cer­skiej Dziew­cząt Kro­pla. Była i gra har­cer­ska, i apel oraz ogni­sko. W naj­bliż­szym cza­sie roz­pocz­nie się nabór do zastę­pów. Ser­decz­nie zapra­szamy uczniów klas pią­tych i szó­stych szkół …

adminOgnisko Drużyny Harcerek Kropla