Międzydekanalne rozgrywki w piłce nożnej LSO — 08.11.2014

admin Galeria, Wspólnoty

W dniu 8 listo­pada 2014 w Sitańcu odbyły się mię­dzy­de­ka­nalne roz­grywki w piłce noż­nej Litur­gicz­nej Służby Ołta­rza. Mini­stranci z naszej para­fii wysta­wiali dru­żynę w kate­go­rii wie­ko­wej 5–6 klasa szkoły pod­sta­wo­wej. Pomimo zacię­tej walki nie­stety nie udało im się przejść do …

adminMiędzydekanalne rozgrywki w piłce nożnej LSO — 08.11.2014

Oaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

admin Aktualności, Galeria, Wspólnoty

23 wrze­śnia odbyło się spo­tka­nie dzieci i rodzi­ców powsta­ją­cej grupy Oazy Dzieci Bożych. O Ruchu Świa­tło Życie opo­wia­dały ani­ma­torki Gosia i Kasia, były tez zabawy inte­gra­cyjne. Grupę chłop­ców będzie pro­wa­dziła ani­ma­torka Kasia – spo­tka­nia odby­wać się będą w pią­tek o …

adminOaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

Dekanalne spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016

admin Aktualności, Galeria

19 wrze­śnia w Two­ry­czo­wie odbyło się deka­nalne spo­tka­nie for­ma­cyjne mło­dzieży w ramach przy­go­to­wa­nia do Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w 2016 roku w Kra­ko­wie. Litur­gię Słowa popro­wa­dził ks. Sła­wo­mir Korona. Uczest­ni­czy mięli także oka­zję obej­rzeć Teatr cieni poświę­cony bł. Karo­li­nie Kózkównej.  

adminDekanalne spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016

XX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

admin Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Człon­ko­wie Legionu Maryi z naszej para­fii oraz mię­dzy innymi z para­fii św. Kata­rzyny w Szcze­brze­szy­nie, ze Zwie­rzyńca i Kle­men­sowa uczest­ni­czyli w dniach 12 i 13 wrze­śnia w XX już Piel­grzymce Legionu Maryi na Jasną Górę. Zmie­rza­jąc do Pani Czę­sto­chow­skiej nawie­dzi­li­śmy Sanktuarium …

adminXX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę