XX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Człon­ko­wie Legionu Maryi z naszej para­fii oraz mię­dzy innymi z para­fii św. Kata­rzyny w Szcze­brze­szy­nie, ze Zwie­rzyńca i Kle­men­sowa uczest­ni­czyli w dniach 12 i 13 wrze­śnia w XX już Piel­grzymce Legionu Maryi na Jasną Górę. Zmie­rza­jąc do Pani Czę­sto­chow­skiej nawie­dzi­li­śmy Sanktuarium …

ks. Andrzej PikulaXX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę
ogloszenia 3

Niedziela 14.09.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXIV Nie­dziela zwy­kła. Święto Pod­wyż­sze­nia Krzyża świę­tego  W litur­gii Kościoła w tym tygo­dniu: Ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP Bole­snej Wto­rek – śś. mm Kor­ne­liu­sza papieża i Cypriana biskupa Czwar­tek – św. Sta­ni­sława Kostki Sobota – św. mm Andrzeja Kim Taegon, Pawła …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 14.09.2014 r.
pierwsza-komunia-św.-1024x681

Spotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Ser­decz­nie zapra­szamy Rodzi­ców i Dzieci, które w tym roku szkol­nym przy­stą­pią do I Komu­nii świę­tej na spo­tka­nie w naj­bliż­szą nie­dzielę 14 wrze­śnia na Mszę św. o godz. 10.30. Pierw­sze spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne bez­po­śred­nio po Mszy św. 

ks. Andrzej PikulaSpotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych
plakat rekolekcje u sióstr

Rekolekcje dla młodzieży

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  Infor­ma­cja o reko­lek­cjach Sio­stry Fran­cisz­kanki Misjo­narki Maryi zapra­szają mło­dzież gim­na­zjalną i lice­alną na reko­lek­cje week­en­dowe o tema­cie: „Męż­czy­zną i kobietą stwo­rzył ich Bóg.”  Lice­ali­stów w ter­mi­nie: 3–5 paź­dzier­nika, a Gim­na­zja­li­stów: 10–12 paź­dzier­nika. Miej­sce spo­tka­nia — Łabu­nie koło Zamo­ścia (kie­ru­nek Zamość – Toma­szów). Koszt rekolekcji …

ks. Andrzej PikulaRekolekcje dla młodzieży

Ognisko Drużyny Harcerek Kropla

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Po połu­dniu w sobotę 6 wrze­śnia miało miej­sce pierw­sze powa­ka­cyjne spo­tka­nie naszej Dru­żyny Har­cer­skiej Dziew­cząt Kro­pla. Była i gra har­cer­ska, i apel oraz ogni­sko. W naj­bliż­szym cza­sie roz­pocz­nie się nabór do zastę­pów. Ser­decz­nie zapra­szamy uczniów klas pią­tych i szó­stych szkół …

ks. Andrzej PikulaOgnisko Drużyny Harcerek Kropla