P1370551-Edit

Niedziela 13.08.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XIX Nie­dziela zwy­kła Dziś o godz. 17.oo Msza św.  z modli­twą o uzdro­wie­nie i Nabo­żeń­stwo Fatim­skie. Przyj­mu­jemy inten­cje na Mszę św. zbio­rową. Jutro wsp. św. Mak­sy­mi­liana Kol­bego, we wto­rek Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP — Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00 …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 13.08.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 6.08.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Święto Prze­mie­nie­nia Pań­skiego We wto­rek wsp. św. Domi­nika, w środę święto Świę­tej Teresy Bene­dykty od Krzyża /Edyty Stein/w czwar­tek św. Waw­rzyńca, w pią­tek św. Klary. W przy­szłą nie­dzielę Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie oraz Nabo­żeń­stwo fatim­skie. “Nie­dziela”. Ofiary: bezim z …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 6.08.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 30.07.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XVII Nie­dziela zwy­kła Jutro wspo­mi­namy św. Igna­cego Loy­oli, we wto­rek św. Alfonsa Marii Ligu­oriego, w pią­tek św. Jana Marii Vian­neya. Wczo­raj zakoń­czy­li­śmy nawie­dze­nie Krzyża św. Jana Pawła II. Skła­damy ser­deczne podzię­ko­wa­nie za przy­go­to­wa­nie tej Uro­czy­sto­ści. Panu kościel­nemu Maria­nowi wraz z …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 30.07.2017r.
krzyz jp2

Program nawiedzenia Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II

admin Aktualności, Ogłoszenia

  28 lipca 2017 – pią­tek 17.00 Msza święta na przy­wi­ta­nie Krzyża pod prze­wod­nic­twem ks. Biskupa 19.00 Róża­niec – tajem­nice bole­sne – pro­wa­dzi Legion Maryi 21.00 Apel Jasno­gór­ski 21.30 Ado­ra­cja pro­wa­dzona przez mło­dzież 24.00 Msza święta spra­wo­wana przez Księży pochodzących …

adminProgram nawiedzenia Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II

23.07.2017r. XVI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Jutro wsp. św. Kingi, we wto­rek święto sw. Jakuba Apo­stoła, w środę świę­tych Joachima i Anny, w sobotę św. Marty. W pią­tek o godz. ok. 16,45 przy­bę­dzie do nas Krzyż świę­tego Jana Pawła II. Powi­ta­nie o godz. 17,oo następ­nie Msza św. …

ks. Andrzej Pikula23.07.2017r. XVI Niedziela zwykła

16.07.2017r. XV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

W czwar­tek wsp. św. Cze­sława, w sobotę święto św. Marii Mag­da­leny. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. za “Pod­kowę” i żoł­nie­rzy “Wyklę­tych” w rocz­nicę wyzwo­le­nia Szcze­brze­szyna Ser­decz­nie zapra­szamy. 28 lipca o godz. 17,oo przy­bę­dzie do …

ks. Andrzej Pikula16.07.2017r. XV Niedziela zwykła

9.07.2017r. XIV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

We wto­rek św. Benedykta-patrona Europy, w środę św. Bru­nona z Kwer­furtu, w czwar­tek św. Andrzeja Świe­rada i Bene­dykta, w sobotę św. Bru­nona. “Nie­dziela”. Ofiary: bezim. 50 zł. W ostat­nim tygo­dniu zmarła Odrzy­wol­sk­ska Sta­ni­sława. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.

ks. Andrzej Pikula9.07.2017r. XIV Niedziela zwykła

2.07.2017r. XIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

   Jutro św. Toma­sza Apo­stoła –świę­tow czwar­tek wsp. bł. Marii Teresy Ledó­chow­skiej, w sobotę św. Jana z Dukli-wsp. w przy­szłą nie­dzielę taca na Semi­na­rium Duchowne naszej Die­ce­zji. “Nie­dziela”. Ofiary: 50 zł. bezim. W ostat­nim tygo­dniu zmarł Pia­secki Bogu­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz …

ks. Andrzej Pikula2.07.2017r. XIII Niedziela zwykła

25.06.2017r. XII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

W środę wsp. św. Ire­ne­usza, w czwar­tek  Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. Taca na potrzeby Sto­licy Apo­stol­skiej. “Nie­dziela”. Dziś po każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie pojaz­dów. Ofiary zło­żone przy tej oka­zji przeznaczone …

ks. Andrzej Pikula25.06.2017r. XII Niedziela zwykła