18.11.2018r. XXXIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

We wto­rek wsp. św. Rafała Kali­now­skiego, w czwar­tek św. Cecy­lii, w sobotę śśw. mm Andrzeja Dung Lac i Towa­rzy­szy. “Nie­dziela”. Ofiary: 2 x 100 zł.  Za ofiary ser­deczne “Bóg zapłać”. Mamy do zapła­ce­nia pra­wie 100 tys. zł.

ks. Andrzej Pikula18.11.2018r. XXXIII Niedziela zwykła

11.11.2018r. XXXII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro wsp. św. Joza­fat, we wto­rek św. Bene­dykta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­styna, w sobotę św. Elż­biety Węgier­skiej. Dzię­ku­jemy Poli­cji za sprawne uje­cie zło­dziei mie­dzia­nych rynien przy kościele. Życzymy suk­ce­sów w trud­nej pracy a przed wszyst­kim zdro­wia. Dziś zbiórka na …

ks. Andrzej Pikula11.11.2018r. XXXII Niedziela zwykła

4.11.2018r. XXXI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W pią­tek Rocz­nica Poświę­ce­nia Bazy­liki Late­rań­skie, w sobotę św. Leona Wiel­kiego. W czwar­tek po Mszy św. wie­czo­ro­wej zbiórka mini­stran­tów. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 odbę­dzie się aka­de­mia z racji 100-rocznicy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści w wyko­na­niu Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1. Za tydzień …

ks. Andrzej Pikula4.11.2018r. XXXI Niedziela zwykła

28.10.2018r. XXX Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W czwar­tek przy­pada Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i w pią­tek Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych — Dzień Zaduszny. Msze św. 1 i 2 listo­pada w kościele o godz. 7,oo 9,oo i 17,oo, na cmen­ta­rzu o godz. 12,oo nie ma Mszy św. w …

ks. Andrzej Pikula28.10.2018r. XXX Niedziela zwykła

21.10.2018r. XXIX Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W ponie­dzia­łek wsp. św. Jana Pawła II. Dziś roz­po­czy­namy Tydzień Misyjny. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czona jest na misje. Zbliża się mie­siąc listo­pad, czas szcze­gól­nej pamięci i modli­twy o naszych zmar­łych. Pro­simy o porząd­ko­wa­nie cmen­ta­rza i gro­bów. W listo­pa­dzie odma­wiamy róża­niec za zmar­łych. Prosimy …

ks. Andrzej Pikula21.10.2018r. XXIX Niedziela zwykła

14.10.2018r. XXVIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

W ponie­dzia­łek wsp. św. Teresy od Jezusa, we wto­rek. św. Jadwigi Ślą­skiej, w środę św. Ignacego,w czwar­tek św. Łuka­sza Ewan­ge­li­sty, w sobotę św. Jana Kan­tego. Dziś obcho­dzimy XVIII Dzień Papie­ski. Zbiórka do puszki na “Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia” — Fun­dusz Stypendialny …

ks. Andrzej Pikula14.10.2018r. XXVIII Niedziela zwykła
DSC_0039

Elewacja kościoła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Postępy w pra­cach przy kościele.  

ks. Andrzej PikulaElewacja kościoła

7.10.2018r. XXVII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W sobotę wsp. bł. Hono­rata Koź­miń­skiego. We wto­rek o godz. 8,oo roz­poczną się Mszą św. obchody odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Podać pro­gram. W środę nabo­żeń­stwo fatim­skie o godz. 17,oo W przy­szłą nie­dzielę XVIII Dzień Papie­ski. Oko­licz­no­ściowy pro­gram przed­stawi Szkoła pod­sta­wowa nr 1 o …

ks. Andrzej Pikula7.10.2018r. XXVII Niedziela zwykła