6.01.2019r. Uroczystość Objawienia Pańskiego

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Podać ciąg dal­szy kolędy. “Nie­dziela”. Zmarła Kasprzyk Sta­ni­sława. Pogrzeb dziś o godz. 13,oo. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.

ks. Andrzej Pikula6.01.2019r. Uroczystość Objawienia Pańskiego

1.01.2019r. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 wyru­szy Orszak Kró­lew­ski wokół Pl. Kościuszki. Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 wystawi Jasełka o godz. 10,30. Na Mszy św. o godz. 12,oo nasza Orkie­stra zagra kolędy. W przy­szłą nie­dzielę taca na misje.Poświęcenie kredy i kadzi­dła na …

ks. Andrzej Pikula1.01.2019r. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi

30.12.2018r. Niedziela Świętej Rodziny

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro o godz. 17.oo uro­czy­ste zakoń­cze­nie Sta­rego Roku z nie­szpo­rami i spra­woz­da­niem za koń­czący się rok. We wto­rek Uro­czy­stość Świę­tej Boże Rodzi­cielki. Msze św.  o godz. 9,oo, 10,30, 12,oo i 17,oo. Nie ma Mszy św. o godz. 7,oo. W tym tygo­dniu przypada …

ks. Andrzej Pikula30.12.2018r. Niedziela Świętej Rodziny

Kolęda 2018/19

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Kolęda 2018/19   27.12.2018r. cz. od godz. 9,oo Roz­łopy i Szpe­rówka Doliny 28.12.2018r. pt. od godz. 9,oo Szpe­rówka, od godz. 11,oo ul. Lubel­ska 29.12.2018r. sb. od godz. 9,oo ul. Zamoj­ska prawa strona patrząc od kościoła w kie­runku Zamo­ścia. 31.12.2018r. pn. …

ks. Andrzej PikulaKolęda 2018/19

23.12.2018r. IV Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Gościmy w naszej para­fii reli­kwie bł. Karo­liny Kóz­kówny i św. Sta­ni­sława Kostki. W Wigi­lię Bożego Naro­dze­nie Msza św. o godz 7,oo. Nie ma Mszy św. wie­czo­ro­wej. Pasterka o pół­nocy. Ofiary z tacy prze­zna­czone są na ” Fun­dusz Obrony Życia”, następne …

ks. Andrzej Pikula23.12.2018r. IV Niedziela Adwentu

16.12.2018r. III Niedziela Adwentu “Gaudete”

ks. Andrzej Pikula Aktualności

1. W tym tygo­dniu w pią­tek roz­po­czy­namy reko­lek­cje adwen­towe. Pro­gram: pią­tek godz 17,oo roz­po­czę­cie sobota godz.8,oo Msza św. i nauka godz. 10,oo Msza św. i nauka dla dzieci godz. 12,oo Msza św. z nauką godz. 17,oo Msza św. z nauką nie­dziela: Msze św. …

ks. Andrzej Pikula16.12.2018r. III Niedziela Adwentu “Gaudete”

9.12.2018r. II Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W czwar­tek wsp. św. Łucji, w pią­tek św. Jana od Krzyża. Roraty odpra­wiamy w środę i sobotę o godz. 17,oo. We wto­rek o godz. 8,15 zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. w inten­cji Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 z racji uro­czy­sto­ści patro­nal­nych Szkoły. …

ks. Andrzej Pikula9.12.2018r. II Niedziela Adwentu

2.12.2018r. I Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś roz­po­czy­namy Adwent. Roraty odpra­wiamy w środę i sobotę o godz. 17,oo. W ponie­dzia­łek wsp. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego,  w czwar­tek  wsp. św. Miko­łaja, odpust w naszej para­fii. Msza św. odpu­stowa o godz. 17,oo, w pią­tek wsp. św. Ambro­żego, w sobotę Uroczystość …

ks. Andrzej Pikula2.12.2018r. I Niedziela Adwentu

25.11.2018r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W pią­tek święto św. Andrzeja Apo­stoła. W przy­szłą nie­dzielę roz­po­czy­namy Adwent. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­sza Sobota mie­siąca. Wie­czer­nik maryjny o godz. 17,oo. “Nie­dziela”. Są do naby­cia świece adwen­towe po 6 zł. Jest to akcja Cari­tas na wspar­cie ubo­gich. Wczo­raj nasi …

ks. Andrzej Pikula25.11.2018r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata