17.11.2019r. XXXIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W środę wsp. św. Rafała Kali­now­skiego, w pią­tek św. Cecy­lii. Zmarła śp. Gar­bata Marianna. Pogrzeb dziś o godz. 13,30. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.

ks. Andrzej Pikula17.11.2019r. XXXIII Niedziela zwykła

10.11.2019r. XXXII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro wsp. św. Mar­cina, we wto­rek św. Joza­fata, w środę św. Bene­dykta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­styna. Jutro Uro­czy­stość Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. O godz. 10,30 Msza sw. za Ojczy­znę z udzia­łem władz miasta, …

ks. Andrzej Pikula10.11.2019r. XXXII Niedziela zwykła

3.11.2019r. XXXI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W ponie­dzia­łek wsp. św. Karola Boro­me­usza, w sobotę Rocz­nica Poświę­ce­nia Bazy­liki na Late­ra­nie. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści przed­stawi pro­gram oko­licz­no­ściowy Szkoła Pod­sta­wowa nr 3, a 11 listo­pada o godz. 10,30 Dom Kul­tury zapre­zen­tuje program …

ks. Andrzej Pikula3.11.2019r. XXXI Niedziela zwykła

27.10.2019r. XXX Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

27.10.2019r. XXX Nie­dziela zwy­kła ks. Andrzej Pikula 27 paź­dzier­nika 2019 Aktu­al­no­ści Jutro święto św. Apo­sto­łów Szy­mona i Judy Tade­usza, w pią­tek Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, w sobotę Dzień Zaduszny. 1, 2 i 3 Msza św. o godz. 12,oo na cmen­ta­rzu. Przyjmujemy …

ks. Andrzej Pikula27.10.2019r. XXX Niedziela zwykła

20.10.2019r. XXIX Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

We wto­rek wsp. św. Jana Pawła II, Róża­niec w kościele odma­wiamy codzien­nie o godz. 16,30., Za tydzień, w nie­dzielę będziemy modlić na różańcu za mał­żeń­stwa i rodziny o Boże bło­go­sła­wien­twoi opikę Matki Bożej. Zbliża się święto Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. Przy porządkowaniu …

ks. Andrzej Pikula20.10.2019r. XXIX Niedziela zwykła

13.10.2019r. XXVIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś obcho­dzimy Dzień Papie­ski. Zbiórka do puszki na “Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia” — żywy pomnik pon­ty­fi­katu św. Jana Pawła II. We wto­rek wsp. św. Teresy od Jezusa, w środę św. Jadwigi, w czwar­tek św. Igna­cego Antio­cheń­skiego, w pią­tek św. Łuka­sza Ewan­ge­li­sty. Jutro, …

ks. Andrzej Pikula13.10.2019r. XXVIII Niedziela zwykła

6.10,2019r. XXVII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro wsp. NMP Różań­co­wej.  Z ini­cja­tywy bur­mi­strza p. Mateja Hen­ryka na cmen­ta­rzu trwają prace przy utwar­dza­niu głów­nej alejki. Skła­dam bar­dzo ser­deczne podzię­ko­wa­nie Radzie Mia­sta Szcze­brze­szyna z jej prze­wod­ni­czą­cym p. Zło­mań­czu­kiem na czele. Dzię­kuje p. Bur­mi­strzowi za pod­ję­cie ini­cja­tywy. Dzię­kuję wszystkim …

ks. Andrzej Pikula6.10,2019r. XXVII Niedziela zwykła

29.09.2019r. XXVI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W ponie­dzia­łek wsp. św. Hie­ro­nima, we wto­rek św. Teresy od Dzie­ciątka Jezus, w środę św. Anio­łów Stró­żów, w pią­tek św. Fran­ciszka z Asyżu, w sobotę św. Fau­styny Kowal­skiej. We wto­rek roz­po­czy­namy mie­siąc paź­dzier­nik. Róża­niec codzien­nie o godz. 16,30. Dla dzieci …

ks. Andrzej Pikula29.09.2019r. XXVI Niedziela zwykła

22.09.2019r. XXV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro wsp. św. Pio z Pie­trel­ciny, w pią­tek św. Win­cen­tego a Paulo, w sobotę św. Wacława. W pią­tek o godz. 17,oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. Przyj­mu­jemy inten­cje w zakry­stii. “U Boga nie ma nic nie­moż­li­wego”. W …

ks. Andrzej Pikula22.09.2019r. XXV Niedziela zwykła

15.09.2019r. XXIV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W ponie­dzia­łek wsp. św. Męczen­ni­ków Kor­ner­liu­sza pap. i Cypriana bp, w środę św. Sta­ni­sława Kostki, w pią­tek śś. mm. Andrzeja Kim Taeonga, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy,w sobotę św. Mate­usza Apo­stoła Ewan­ge­li­sty. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. o godz. …

ks. Andrzej Pikula15.09.2019r. XXIV Niedziela zwykła