ogloszenia 7

V Niedziela Wielkanocy

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Dziś w naszej para­fii o godz. 10.30 Uro­czy­stość Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. Pamiąt­kowe zdję­cie komu­nijne będą robione we wto­rek. Od jutra do piątku będzie trwał biały tydzień. Dzieci komu­nijne uczest­ni­czą we Mszy św. o godz. 17.00. W sobotę piel­grzymka do Sanktuarium …

ks. Andrzej PikulaV Niedziela Wielkanocy
ogloszenia 6

Niedziela 30.04.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­ka­nocy We wto­rek wspo­mnie­nie św. Ata­na­zego, w środę Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, Głów­nej Patronki Pol­ski oraz Święto Naro­dowe Kon­sty­tu­cji 3-go Maja. Msze św. jak w nie­dzielę. O godz. 10.30 Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 przed­stawi pro­gram religijno-patriotyczny. Pamię­tajmy także …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 30.04.2017r.
17760820_100692220487713_2487201994658472258_o

Kurs Nowe Życie

admin Aktualności

Kurs Nowe Życie to week­end spo­tka­nia z real­nie dzia­ła­ją­cym Bogiem, doświad­cze­nia Jego miło­ści, spoj­rze­nia razem z Nim na swoje życie i zyska­nia nowych per­spek­tyw i moż­li­wo­ści.Koszt 90 złInfor­ma­cje i zapisy: http://www.zamosc.galilea.pl/kurs-nowe-zycie-w-zamosciu tel.: 602 690 202galilea.zamosc@gmail.com

adminKurs Nowe Życie
ogloszenia 5-Edit

17.04.2017r. Poniedziałek Wielkanocny

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Roz­po­czy­namy “Biały Tydzień” — oktawę Wiel­ka­nocy, która jest prze­dłu­że­niem świę­to­wa­nia pamiątki Zmar­twych­wsta­nia Pana Jezusa na cały tydzień, dla­tego w pią­tek nie obo­wią­zuje wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. W przy­szłą nie­dzielę, Święto Miło­sier­dzia Bożego Msza św. o godz. 12.00 zosta­nie odpra­wiona na …

ks. Andrzej Pikula17.04.2017r. Poniedziałek Wielkanocny