P1080585

Rekolekcje wielkopostne 2015

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Reko­lek­cje wiel­ko­postne 26. – 29.03.2015. 26.03.2015 czwar­tek Godz. 17.00 – Msza święta na roz­po­czę­cie reko­lek­cji 27.03.2015 pią­tek Godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną Godz. 9.00 – Msza św. z nauką ogólną Godz. 10.30 – Msza św. z nauką …

ks. Andrzej PikulaRekolekcje wielkopostne 2015
Warsztaciki a3

Warsztaty teatralne

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Chcesz wziąć udział w arty­stycz­nym wyda­rze­niu?Chcesz obu­dzić w sobie aktora?Chcesz sta­nąć na sce­nie?Chcesz uwol­nić swoją kre­atyw­ność?Chcesz stwo­rzyć swój wła­sny świat na sce­nie?Chcesz poczuć mię­śnie, o ist­nie­niu któ­rych do tej pory nie mia­łeś poję­cia?Jeśli tak, to ser­decz­nie zapra­szamy Cię na Warsztaty …

ks. Andrzej PikulaWarsztaty teatralne
banner_sroda_popielcowa

Środa Popielcowa

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Środa Popiel­cowa roz­po­czyna okres czter­dzie­sto­dnio­wego przy­go­to­wa­nia do naj­więk­szej chrze­ści­jań­skiej uro­czy­sto­ści — Świąt Pas­chal­nych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku litur­gii Mszy Wie­cze­rzy Pań­skiej spra­wo­wa­nej w Wielki Czwar­tek. W Środę Popiel­cową - zgod­nie z kano­nami 1251–1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego …

ks. Andrzej PikulaŚroda Popielcowa

Harcerki na cmentarzu — 07.02.2015

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

  W dniu 7.02.2015 r. druhny z zastępu OCEAN wybrały się na cmen­tarz w celu upo­rząd­ko­wa­nia gro­bów boha­te­rów II Wojny Świa­to­wej. Nie zabra­kło oczy­wi­ście zapa­le­nia zni­czy i odśpie­wa­nia modli­twy har­cer­skiej. Był to przed­smak zimo­wi­ska czyli Powsta­nia Warszawskiego.  

ks. Andrzej PikulaHarcerki na cmentarzu — 07.02.2015
Wizyta-duszpasterska-01

Wizyta duszpasterska

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Plan wizyty dusz­pa­ster­skiej: ponie­dzia­łek od godz.9.oo Szpe­rówka i Roz­łopy, od 15.30 XXX lecia 17, wto­rek od 9.oo Nad­rzeczna i Lubel­ska, od 15.30 Osie­dle Konop­nic­kiej, środa od 9.oo Kle­men­sów, pią­tek. od 15.oo XXX lecia 13 i 15, sobota od 9.oo Par­ty­zan­tów i boczne. …

ks. Andrzej PikulaWizyta duszpasterska