adwent

Dziś rozpoczyna się Adwent

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś roz­po­czy­namy Adwent, czyli rado­sny czas ocze­ki­wa­nia na Naro­dze­nie Jezusa Chry­stusa. Trwa on od 23 do 28 dni i obej­muje cztery kolejne nie­dziele przed 25 grud­nia. Tym samym jest to począ­tek nowego Roku Litur­gicz­nego. W tym roku, zgod­nie z decyzją …

ks. Andrzej PikulaDziś rozpoczyna się Adwent
bpmarian

Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W związku z koń­czącą się pię­cio­let­nią kaden­cją dzia­łal­no­ści Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Die­ce­zji Zamojsko-Lubaczowskiej, niniej­szym zarzą­dzam wybory do tychże Rad. Wybory należy prze­pro­wa­dzić w nie­dzielę, 4 stycz­nia 2015 r., zgod­nie z  nor­mami prawa kano­nicz­nego (kan. 536 § 2 i kan. 537 KPK) oraz Statutem …

ks. Andrzej PikulaDekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
11listopad2013-170127

Święto Niepodległości

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś 11 listo­pada — Święto Nie­pod­le­gło­ści. Msza święta w inten­cji naszej Ojczy­zny z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych, kom­ba­tan­tów, pocz­tów sztan­da­ro­wych o godz. 10.30. Eucha­ry­stia poprze­dzona będzie aka­de­mią przy­go­to­waną przez uczniów Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Szczebrzeszynie.

ks. Andrzej PikulaŚwięto Niepodległości
5451405f9072d_k1

Uroczystość Wszystkich Świętych

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Zbliża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych oraz Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych.  Msze święte 1 i 2 listo­pada na naszej  świą­tyni w porządku nie­dziel­nym, prócz godz. 12.00 kiedy to będziemy spra­wo­wać Eucha­ry­stię na cmen­ta­rzu para­fial­nym, po któ­rej odbę­dzie się pro­ce­sja po cmentarzu. …

ks. Andrzej PikulaUroczystość Wszystkich Świętych
zywy-rozaniec

Nabożeństwo różańcowe

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Roz­po­czął się mie­siąc paź­dzier­nik szcze­gól­nie poświę­cony modli­twie różań­co­wej. Nabo­żeń­stwa różań­cowe każ­dego dnia w naszej świą­tyni będą o godz. 16.30. Zachę­camy i zapra­szamy wszyst­kich wier­nych, a zwłasz­cza mło­dzież i dzieci. Wyda­wać się może, że róża­niec jest modli­twą wyłącz­nie maryjną i rze­czy­wi­ście czę­sto tak jest poj­mo­wany. W isto­cie jednak …

ks. Andrzej PikulaNabożeństwo różańcowe
plakat paź 2014-2

Droga do prawdy — zaproszenie na rekolekcje

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Kurs Droga do Prawdy jest dla CIEBIE! Chcemy zapro­sić Cię na week­en­dowy kurs dla mło­dzieży (15–18 lat), któ­rego celem jest odkry­cie naj­waż­niej­szych prawd o Bogu oraz doświad­cze­nie Jego miło­ści i mocy. Nie są to typowe reko­lek­cje, choćby dla­tego, że pro­wa­dzone są …

ks. Andrzej PikulaDroga do prawdy — zaproszenie na rekolekcje

Oaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

23 wrze­śnia odbyło się spo­tka­nie dzieci i rodzi­ców powsta­ją­cej grupy Oazy Dzieci Bożych. O Ruchu Świa­tło Życie opo­wia­dały ani­ma­torki Gosia i Kasia, były tez zabawy inte­gra­cyjne. Grupę chłop­ców będzie pro­wa­dziła ani­ma­torka Kasia – spo­tka­nia odby­wać się będą w pią­tek o …

ks. Andrzej PikulaOaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

Dekanalne spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

19 wrze­śnia w Two­ry­czo­wie odbyło się deka­nalne spo­tka­nie for­ma­cyjne mło­dzieży w ramach przy­go­to­wa­nia do Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w 2016 roku w Kra­ko­wie. Litur­gię Słowa popro­wa­dził ks. Sła­wo­mir Korona. Uczest­ni­czy mięli także oka­zję obej­rzeć Teatr cieni poświę­cony bł. Karo­li­nie Kózkównej.  

ks. Andrzej PikulaDekanalne spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016

Oaza Dzieci Bożych — pierwsze spotkania

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

W ponie­dzia­łek i w środę w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 odbyły się spo­tka­nia z dziećmi klas trze­cich i czwar­tych na temat Oazy Dzieci Bożych. Chcemy aby ta grupa zaist­niała w naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Pierw­sze spo­tka­nie na tere­nie para­fii odbę­dzie się …

ks. Andrzej PikulaOaza Dzieci Bożych — pierwsze spotkania

XX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Człon­ko­wie Legionu Maryi z naszej para­fii oraz mię­dzy innymi z para­fii św. Kata­rzyny w Szcze­brze­szy­nie, ze Zwie­rzyńca i Kle­men­sowa uczest­ni­czyli w dniach 12 i 13 wrze­śnia w XX już Piel­grzymce Legionu Maryi na Jasną Górę. Zmie­rza­jąc do Pani Czę­sto­chow­skiej nawie­dzi­li­śmy Sanktuarium …

ks. Andrzej PikulaXX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę