zywy-rozaniec

Nabożeństwo różańcowe

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Roz­po­czął się mie­siąc paź­dzier­nik szcze­gól­nie poświę­cony modli­twie różań­co­wej. Nabo­żeń­stwa różań­cowe każ­dego dnia w naszej świą­tyni będą o godz. 16.30. Zachę­camy i zapra­szamy wszyst­kich wier­nych, a zwłasz­cza mło­dzież i dzieci. Wyda­wać się może, że róża­niec jest modli­twą wyłącz­nie maryjną i rze­czy­wi­ście czę­sto tak jest poj­mo­wany. W isto­cie jednak …

ks. Andrzej PikulaNabożeństwo różańcowe
plakat paź 2014-2

Droga do prawdy — zaproszenie na rekolekcje

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Kurs Droga do Prawdy jest dla CIEBIE! Chcemy zapro­sić Cię na week­en­dowy kurs dla mło­dzieży (15–18 lat), któ­rego celem jest odkry­cie naj­waż­niej­szych prawd o Bogu oraz doświad­cze­nie Jego miło­ści i mocy. Nie są to typowe reko­lek­cje, choćby dla­tego, że pro­wa­dzone są …

ks. Andrzej PikulaDroga do prawdy — zaproszenie na rekolekcje

Oaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

23 wrze­śnia odbyło się spo­tka­nie dzieci i rodzi­ców powsta­ją­cej grupy Oazy Dzieci Bożych. O Ruchu Świa­tło Życie opo­wia­dały ani­ma­torki Gosia i Kasia, były tez zabawy inte­gra­cyjne. Grupę chłop­ców będzie pro­wa­dziła ani­ma­torka Kasia – spo­tka­nia odby­wać się będą w pią­tek o …

ks. Andrzej PikulaOaza Dzieci Bożych — spotkanie dzieci i rodziców 23.09.2014

Dekanalne spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

19 wrze­śnia w Two­ry­czo­wie odbyło się deka­nalne spo­tka­nie for­ma­cyjne mło­dzieży w ramach przy­go­to­wa­nia do Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w 2016 roku w Kra­ko­wie. Litur­gię Słowa popro­wa­dził ks. Sła­wo­mir Korona. Uczest­ni­czy mięli także oka­zję obej­rzeć Teatr cieni poświę­cony bł. Karo­li­nie Kózkównej.  

ks. Andrzej PikulaDekanalne spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016

Oaza Dzieci Bożych — pierwsze spotkania

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

W ponie­dzia­łek i w środę w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 odbyły się spo­tka­nia z dziećmi klas trze­cich i czwar­tych na temat Oazy Dzieci Bożych. Chcemy aby ta grupa zaist­niała w naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Pierw­sze spo­tka­nie na tere­nie para­fii odbę­dzie się …

ks. Andrzej PikulaOaza Dzieci Bożych — pierwsze spotkania

XX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Człon­ko­wie Legionu Maryi z naszej para­fii oraz mię­dzy innymi z para­fii św. Kata­rzyny w Szcze­brze­szy­nie, ze Zwie­rzyńca i Kle­men­sowa uczest­ni­czyli w dniach 12 i 13 wrze­śnia w XX już Piel­grzymce Legionu Maryi na Jasną Górę. Zmie­rza­jąc do Pani Czę­sto­chow­skiej nawie­dzi­li­śmy Sanktuarium …

ks. Andrzej PikulaXX Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę
ogloszenia 3

Niedziela 14.09.2014 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXIV Nie­dziela zwy­kła. Święto Pod­wyż­sze­nia Krzyża świę­tego  W litur­gii Kościoła w tym tygo­dniu: Ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP Bole­snej Wto­rek – śś. mm Kor­ne­liu­sza papieża i Cypriana biskupa Czwar­tek – św. Sta­ni­sława Kostki Sobota – św. mm Andrzeja Kim Taegon, Pawła …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 14.09.2014 r.
pierwsza-komunia-św.-1024x681

Spotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Ser­decz­nie zapra­szamy Rodzi­ców i Dzieci, które w tym roku szkol­nym przy­stą­pią do I Komu­nii świę­tej na spo­tka­nie w naj­bliż­szą nie­dzielę 14 wrze­śnia na Mszę św. o godz. 10.30. Pierw­sze spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne bez­po­śred­nio po Mszy św. 

ks. Andrzej PikulaSpotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych
plakat rekolekcje u sióstr

Rekolekcje dla młodzieży

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  Infor­ma­cja o reko­lek­cjach Sio­stry Fran­cisz­kanki Misjo­narki Maryi zapra­szają mło­dzież gim­na­zjalną i lice­alną na reko­lek­cje week­en­dowe o tema­cie: „Męż­czy­zną i kobietą stwo­rzył ich Bóg.”  Lice­ali­stów w ter­mi­nie: 3–5 paź­dzier­nika, a Gim­na­zja­li­stów: 10–12 paź­dzier­nika. Miej­sce spo­tka­nia — Łabu­nie koło Zamo­ścia (kie­ru­nek Zamość – Toma­szów). Koszt rekolekcji …

ks. Andrzej PikulaRekolekcje dla młodzieży