rekolekcje awentowe

Rekolekcje adwentowe

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Roz­po­czy­namy dziś reko­lek­cje adwen­towe, które popro­wa­dzi ks. Sła­wo­mir Korona. Msza święta na począ­tek reko­lek­cji w pią­tek o godz. 17.00. Pro­gram Mszy św. w sobotę i nie­dzielę: 7.00, 9.00, 10.30 – dla dzieci, 12.00 i 17.00. Spo­wiedź pół godziny przed każdą …

ks. Andrzej PikulaRekolekcje adwentowe

Poświęcenie medalików dla dzieci pierwszokomunijnych

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

W drugą nie­dzielę Adwentu, w przed­dzień uro­czy­stość Nie­po­ka­la­nego Poczę­cia NMP dzieci pierw­szo­ko­mu­nijne otrzy­mały od swo­ich rodzi­ców meda­liki, które zostały poświę­cone przez ks. Woj­cie­cha, przy­go­to­wu­ją­cego w tym roku szkol­nym dzieci do I Komu­nii. Zostały zapre­zen­to­wane także przy­go­to­wane przez dzieci i ich …

ks. Andrzej PikulaPoświęcenie medalików dla dzieci pierwszokomunijnych
652219_13092004HP43_7

Zaproszenie na odpust

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Ser­decz­nie zapra­szamy na główną Mszę świętą odpu­stową ku czci św. Miko­łaja 6 grud­nia o godz. 17.00.

ks. Andrzej PikulaZaproszenie na odpust
adwent

Dziś rozpoczyna się Adwent

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś roz­po­czy­namy Adwent, czyli rado­sny czas ocze­ki­wa­nia na Naro­dze­nie Jezusa Chry­stusa. Trwa on od 23 do 28 dni i obej­muje cztery kolejne nie­dziele przed 25 grud­nia. Tym samym jest to począ­tek nowego Roku Litur­gicz­nego. W tym roku, zgod­nie z decyzją …

ks. Andrzej PikulaDziś rozpoczyna się Adwent
bpmarian

Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W związku z koń­czącą się pię­cio­let­nią kaden­cją dzia­łal­no­ści Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Die­ce­zji Zamojsko-Lubaczowskiej, niniej­szym zarzą­dzam wybory do tychże Rad. Wybory należy prze­pro­wa­dzić w nie­dzielę, 4 stycz­nia 2015 r., zgod­nie z  nor­mami prawa kano­nicz­nego (kan. 536 § 2 i kan. 537 KPK) oraz Statutem …

ks. Andrzej PikulaDekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
11listopad2013-170127

Święto Niepodległości

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś 11 listo­pada — Święto Nie­pod­le­gło­ści. Msza święta w inten­cji naszej Ojczy­zny z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych, kom­ba­tan­tów, pocz­tów sztan­da­ro­wych o godz. 10.30. Eucha­ry­stia poprze­dzona będzie aka­de­mią przy­go­to­waną przez uczniów Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Szczebrzeszynie.

ks. Andrzej PikulaŚwięto Niepodległości
5451405f9072d_k1

Uroczystość Wszystkich Świętych

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Zbliża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych oraz Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych.  Msze święte 1 i 2 listo­pada na naszej  świą­tyni w porządku nie­dziel­nym, prócz godz. 12.00 kiedy to będziemy spra­wo­wać Eucha­ry­stię na cmen­ta­rzu para­fial­nym, po któ­rej odbę­dzie się pro­ce­sja po cmentarzu. …

ks. Andrzej PikulaUroczystość Wszystkich Świętych